РЕШЕНИЕ
№ 1440
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_4009/31.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост във връзка с Решение № 1170/17.12.2014 г., представляващ УПИ № II-4910, кв.457 в гр. Казанлък, в размер на  228 600,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение №1170/17.12.2014 година Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация за част от квартали 392А, 457 и 457А в град Казанлък. Решението е придружено със скица-проект на предвиденото изменение, при което се заличават: улична регулация между о.т. 8007 и о.т. 2066; о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а;  о.т. 3034а  и о.т. 3041, през о.т. 3034б, 3-42, 3042а, 3042б и о.т. 3041; о.т. 3034 и о.т. 3035; УПИ ІІІ-2310, ІV-2309, V-2303, ІХ-2303, VІ-2314, VІІ-2314 в кв. 392А, УПИ І в кв. 457А. Образува се нов урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-4910 с проектна площ 17221 кв.м в кв. 457 град Казанлък.  

С решението Общински съвет - Казанлък е упълномощил Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на общинска земя с обща площ 7371 кв.м, включена по скицата проект в площта на новопроектирания урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-4910 „За производствени и складови дейности“ в кв. 457 град Казанлък. Общинската земя представлява: Реални части от  улици – между о.т. 8007 и о.т. 2066, между о.т. 2066 и о.т. 2066 и о.т. 7821, през о.т. 3034 и о.т. 3034а, между о.т. 3034а и 3041, през о.т. 3034б, 3042, 3042а, 3042б и о.т. 3041, между о.т. 3034 и 3035,  с обща площ 3 758 кв.м,   УПИ ІІІ-2310, ІV-2309 и VІ-2314 в кв. 392А с обща площ 1482 кв.м и  част от УПИ І-за озеленяване  в кв. 457А  с площ 2131 кв.м. По действащия план на град Казанлък, одобрен със Заповед №767/2001 г, Община Казанлък е собственик на: УПИ VІ-2314  с площ 657 кв.м, съгласно акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2772/2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №221/15.01.2015 г., №133, т. 1, н. д. 135 и на поземлен имот №69 с площ 6832 кв.м, който попада в улична регулация, УПИ І-За озеленяване в кв. 457А, УПИ ІІІ-2310 и ІV-2309 в кв. 392А, съгласно АЧОС №2577/2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6867/27.08.2014 г., акт 46, т. 23, н. дело 4601. Договорът за прехвърляне на собствеността на общинската земя ще бъде сключен със „Ароматик“ООД, ЕИК 833159249 със седалище и адрес на управление град Казанлък, община Казанлък, ул.“Перник“ №3, в качеството му на собственик на: УПИ ІІ-2251 с обща площ 6094 кв.м в кв. 457 по действащ ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед №767/2001 година,съгласно Постановление за възлагане №350/11.10.2002 г. на Ст. Загорски окръжен съд, СВ №145 т. VІ/04.11.2002 г., Договор Д08-12/27.04.2012 г., СВ №9, т. 5, н.д. 1475/27.04.2012 г; УПИ VІІ-2314 с площ 648 в кв. 392А гр. Казанлък, съгласно н.а. №42, т. 11, д. 2188/15.05.2013 г; поземлен имот №2304 с площ 438 кв.м в кв. 457А гр. Казанлък, съгласно н.а. №141, т. 11, д. 2338/26.08.2010 г; поземлен имот №2303 с площ 1580 кв.м в кв. 392А гр. Казанлък, съгласно н.а. №9, т. 7, д. 1266/18.04.2012 г; поземлен имот №2301 с площ 1106 кв.м в кв. 457А гр. Казанлък, съгласно н.а. №9, т. 7, д. 1266/18.04.2012 г.

Изготвени са данъчна и пазарна оценка на общинската земя. Данъчната оценка е 104815,60 лева,  а пазарната оценка е  228 600,00 лева.    

По време на дебата вносителят прие становището на Водещата комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост проекта за решение в т. 1 да се допълни, с по-коректно описание на общинския имот, за който се определя пазарна цена.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 46, ал. 3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 228 600 лв. /двеста двадесет и осем хиляди и шестстотин лева/, без ДДС за сключване на предварителен договор с 'Ароматик 'ООД, ЕИК-833159249  за прехвърляне собствеността  върху незастроена общинска земя с обща площ  7371кв.м /седем хиляди триста седемдесет и един  кв. метра/, формирана от обединяването на: реални части от улици с   площ от   3758 кв.м, УПИ III-2310, IV-2309 и  VI-2314  в кв.392А с площ  1482 кв.м  и част от УПИ I-за озеленяване, в кв.457А с площ 2131кв.м., която обща площ е включена по скица проект в новопроектиран урегулиран поземлен имот II-4910 /втори за четири  девет едно нула/ с обща проектна площ 17221 кв.м /седемнадесет хиляди двеста двадесет и един кв.метра/ в кв.457 по плана на гр. Казанлък.

2. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността да се сключи след одобряване на изменението на Подробния устройствен план и съставяне на акт за частна общинска собственост на имота по т. 1, като дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на заявителя - „Ароматик“ ООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Георги Карагьозов, Управител на „Ароматик“ ООД, бул.“Кн.Ал.Батенберг“№238, град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията