РЕШЕНИЕ
№ 1441
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4007/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, незастроена земя от Урегулиран поземлен имот I 'За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв. 269, придаваема към УПИ III-564 в кв. 238, по плана на гр. Казанлък за сумата от 20 200,00 лв.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №68-516-3/03.08.2015 г. от ЕТ „Промон -Петър Кирев“, ЕИК 030264454, представлявано от Петър Димитров Кирев, в качеството му на собственик за закупуване по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ на 230 кв. м незастроена земя от УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в кв. 269, гр. Казанлък. В съответствие с Решение №1190 от 17.12.2014 г. на ОбС-Казанлък за изработване на План за регулация и План за улична регулация на част от квартали 238 и 269 по плана на гр. Казанлък, бе възложено изработване на пазарна оценка по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС за гореописания имот – общинска собственост.

ЕТ „Промон-Петър Кирев“, ЕИК 030264454 е собственик на урегулиран поземлен имот III-564 с площ 295 кв. м в кв. 238 по плана на гр. Казанлък, съгласно договор от 30.08.1994 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с вх. №576/ 12.02.2002 г., №97, т. II, стр. 15920, 2125, 2126 и нотариален акт №190, том II, дело №962 от 1995 г.

УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в кв. 269, по плана на гр. Казанлък представлява частна общинска собственост, за който има съставен акт за частна общинска собственост №2796/ 16.12.2014 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №521 от 24.01.2015 г., акт 97, том 2, н. д. 303.

Изменението на ПР предвижда промяна на вътрешната регулационната граница между УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в кв. 269 и УПИ III-564 в кв. 238 на гр. Казанлък. Към УПИ III-564 в кв. 238 на гр. Казанлък се придава реална част с площ 230 кв. м, представляваща незастроена земя от УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в кв. 269 по плана на гр. Казанлък. Придаваемата част е с граници: север – бул. „23 Пехотен Шипченски полк“; изток – УПИ III-564 в кв. 238; юг – УПИ IV-566 „За ЖС“ в кв. 238; запад – УПИ I „За ОЖС и подземни гаражи“ в кв. 269 и предвидена улица-тупик по плана на гр. Казанлък.

Съгласно План за улична регулация се предвижда изменение на улица-тупик между о.т. 1603 и о.т. 1605.

По реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост е изготвена пазарна оценка на недвижим имот – незастроена земя от 230 кв. м, представляваща реална част от УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ в кв. 269  по плана на гр. Казанлък на стойност 20 200,00 лв. За УПИ I „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО“ с площ 10 944 кв. м в кв. 269 по плана на гр. Казанлък е изготвена данъчна оценка на стойност 344 736,00 лева съгласно удостоверение за ДО №7404023216/ 06.08.2015 г., издадено от МДТ (стойността за 230 кв. м земя е 7 245,00 лв.).                                  

По време на заседанието вносителят на доклада прие становището на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси в т. 1 от проекта за решение след „сумата от 20 200 лв.“ да се добави текста „без ДДС“.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 15, ал. 3 и 5; чл. 41, ал.2 от ЗОС, и чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредба № 15 за ПУРОИ на ОбС – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Общински съвет упълномощава кмета на община Казанлък да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, с който да прехвърли в собственост на ЕТ „Промон-Петър Кирев“, ЕИК 030264454, представлявано от Петър Димитров Кирев, в качеството му на собственик, реална част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно 230 (двеста и тридесет) кв. м незастроена земя от урегулиран поземлен имот I (първи) „За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв. 269 (двеста шестдесет и девети) на гр. Казанлък, придаваема към урегулиран поземлен имот III-564 (трети тире петстотин шестдесет и четири) в кв. 238 (двеста тридесет и осми), съгласно изготвен проект за изменение на План за регулация на част от квартал 238 (двеста тридесет и осми) и част от квартал 269 (двеста шестдесет и девети) по плана на гр. Казанлък за сумата от 20 200,00 /двадесет хиляди и двеста/ лева / без ДДС.

II. След влизане в сила на заповедта за одобряване на Плана за регулация на част от кв. 269 и на част от кв. 238 по плана на гр. Казанлък, кметът на община Казанлък да издаде заповед и да сключи окончателен договор за продажба в едномесечен срок. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора в Служба по вписванията са за сметка на заявителя ЕТ „Промон-Петър Кирев“, ЕИК 030264454, представлявано от Петър Димитров Кирев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; ЕТ „Промон-Петър Кирев“, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ №30А.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията