РЕШЕНИЕ
№ 1442
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4006/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ УПИ № IX-145, кв.8 в гр. Крън, в размер на 8200 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Г-1019-1 от 11.08.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Жилищната сграда е построена при условията на отстъпено право на строеж. Молбата е подадена от Гергана Стоянова Георгиева. Собственици на сградата са Гергана Стоянова Георгиева, Недялка Желязкова Бозева и Живко Стоянов Бозев, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот №37, том IV, дело №1297/1974 г. и удостоверение за наследници с изх. №221/06.08.2015 г., построена в урегулиран поземлен имот IХ-145 в кв. 8 на гр. Крън, с площ  760 кв. м,  съгласно ПУП одобрен със заповед №861/ 1974 г., при граници: север – УПИ ІV-1272, изток - УПИ VІІ-1231 и УПИ VIІІ-1275,  ­­юг –  улица и запад – УПИ Х–144.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 2145/14.01.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък  с вх. №274/16.01.2014 г., №146, т. 1, н. д. 147, в който  е допусната техническа грешка в раздел 4 – местонахождение на имота е изписано грешно гр. Казанлък, вместо гр. Крън. Съставен е акт за поправка на акт за общинска собственост №3117/ 14.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с вх. №6544/ 17.08.2015 г., №173, т. 21, н. д. 4384.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3594,80 лв., съгласно Удостоверение №7404023392 от 14.08.2015 г. на дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка от независим оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС е  8200,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 8 200,00 (осем хиляди и двеста) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 760 (седемстотин и шестдесет) кв. м, представляваща урегулиран поземлен имот IХ-145 (девети за сто четиридесет и пет) в кв. 8 (осми) на гр. Крън, съгласно ПУП, одобрен със заповед №861/ 1974 г., при граници: север – УПИ ІV-1272, изток - УПИ VІІ-1231 и УПИ VIІІ-1275,  ­­юг –  улица и запад – УПИ Х–144.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със собствениците на имота, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на собствениците.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Гергана Стоянова Георгиева, адрес за кореспонденция: гр. Крън, ул. „Петко Маналов“ 21; Недялка Желязкова Бозева, адрес: гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“, №16, вх. А, ет. 2, ап. 4; Живко Стоянов Бозев, адрес: гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“, №16, вх. А, ет. 2, ап. 4.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)