РЕШЕНИЕ
№ 1443
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4003/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ Поземлен имот с № 27499.501.2046 в с. Енина, в размер на 8800 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-00-14 от 26.02.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж – договор от 07.07.1986 г. Заявлението е подадено от Ангелина Димитрова Къркова, Мария Димитрова Симова, Богомил Димитров Кърков и Димитър Ангелов Кърков, собственици на жилищна сграда (съгласно договор за отстъпено право на строеж от 07.07.1986 г. и Удостоверение за наследници №184 от 18.09.2014 г.), построена в поземлен имот с идентификатор 27499.501.2046 по кадастрални карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 622 кв. м, административен адрес: с. Енина, общ. Казанлък, с граници: север - имот 27499.501.3098 (улица); изток - имот 27499.501.2047; юг – имот 27499.501.1405, 27499.501.1389 и 27499.501.2003  и запад - имот 27499.501.2045. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед №1082/1980 г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот XIV в кв. 3 на с. Енина, общ. Казанлък.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №2977 от 23.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък  с дв. вх. №3186/ 29.04.2015 г., акт №148, т. 10, н. д. 2049.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2942,10 лв., съгласно Удостоверение №7404020298 от 21.03.2015 г. на дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  8800,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 8 800,00 (осем хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 622 (шестстотин двадесет и два) кв. м, представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.501.2046 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула четири шест) по кадастрални карта и регистри, одобрени със заповед РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, с граници: север - имот 27499.501.3098 (улица); изток - имот 27499.501.2047; юг – имот 27499.501.1405, 27499.501.1389 и 27499.501.2003  и запад - имот 27499.501.2045. По подробен устройствен план, одобрен със заповед №1082/ 1980 г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот XIV (четиринадесети) в кв. 3 (трети) на с. Енина, общ. Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 с Ангелина Димитрова Къркова, Мария Димитрова Симова, Богомил Димитров Кърков и Димитър Ангелов Кърков, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на собствениците.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Ангелина Димитрова Къркова с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ №105, вх. А, ет. 5, ап. 1; Мария Димитрова Симова с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ №31, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Богомил Димитров Кърков с адрес: гр. София, бул. „Европа“, №138, вх. А, ет. 3, ап. 8 и Димитър Ангелов Кърков с адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ №31, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

 

Участвали в поименно гласуване 19 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)