РЕШЕНИЕ
№ 1444
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

Относно: ОС_3993/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 23 700 лв. без ДДС - земя с площ 496 кв.м, представляваща УПИ XIV-8364 'За обществено и делово обслужване', гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 68-1597-3/2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, от собственик на построена върху нея сграда. Заявлението е от Николина Дончева Аврамова, изпълнителен директор на „Хляб-97“АД, собственик на  сграда, построена в УПИ ХІV-8364 в кв. 38 по план на град Казанлък, одобрен със Заповед №399/ 26.02.2015 г. на кмета на общината, съгласно Договор за продажба на търговско предприятие от 31.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. рег. №7814/ 30.09.2014г., акт 134, т. 6. Земята е с площ 496 кв. м, за нея е съставен акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3041/ 25.05.2015 г, вписан в Служба по вписванията дв. вх. № 6198/ 07.08.2015 г., акт 112, т. 20, н.д. 4117.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка като данъчната оценка на земята е 7 053,10 лева, съгласно у-ние за ДО № 7404022482/2015 г. на дирекция „Местни данъци и такси”, а пазарната оценка е 23 700 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 23 700 (двадесет и три хиляди и седемстотин) лева, без ДДС,  за продажба имот, частна общинска собственост: земя с площ 496(четиристотин деветдесет и шест) кв.м, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-8364(четиринадесет тире осем три шест четири) “За обществено и делово обслужване“, кад. р-н 505(петстотин и пет) в кв. 38(тридесет и осем)Промишлена зона гр. Казанлък по Подробен устройствен план–План за регулация, одобрен със Заповед №339/2015 година на кмета и План за застрояване, одобрен със Заповед №241/1989 г, с административен адрес: гр. Казанлък, бул. „Н. Петков“ №102, при граници: север- ул. „Козлодуй“, изток – УПИ ХІ-8778, юг–УПИ ХІІ-8779, запад–бул. „Н. Петков“.

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с „Хляб-97“АД,  ЕИК123077131 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №84,  за продажбата на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Хляб-97“АД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Николина Дончева Аврамова - изп. директор на „Хляб-97“АД, гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ №84.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията