РЕШЕНИЕ
№ 1445
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3990/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици /притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по

§ 4/ така и имотите предоставени за ползване. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землището на град Шипка и селата Енина, Копринка и Горно Черковище. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д 06-128/ 29.07.2015 г. кметът е възложил изработването на 7 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв.м и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м за разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ / Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г. /  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

  

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва:     

1. Земеделска земя с площ от 646 кв.м, представляваща Поземлен имот № 392 в местността “Татарска могила” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 494.00 лв.

2. Земеделска земя с площ от 732 кв.м, представляваща Поземлен имот № 579 в местността “Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 984.00 лв.

3. Земеделска земя с площ от 649 кв.м, представляваща Поземлен имот № 580 в местността “Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 652.00 лв.

4. Земеделска земя с площ от 600 кв.м, представляваща Поземлен имот № 220 в местността “Черешака” в землището на с. Бузовград, Община Казанлък с начин на трайно ползване: други територии заети от селското стопанство и категория на земята при неполивни условия: пета – 282.00 лв.

5. Земеделска земя с площ от 12 кв.м, представляваща част от Поземлен имот № 602.130 в местността “Гюрля” в землището на с. Горно Черковище, Община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: осма – 2.00 лв.

6. Земеделска земя с площ от 633 кв.м, представляваща Поземлен имот № 51 в местността “Мочура” в землището на с. Кънчево, Община Казанлък с начин на трайно ползване: други територии заети от селското стопанство и категория на земята при неполивни условия: пета – 236.00 лв.

7. Земеделска земя с площ от 358 кв.м, представляваща Поземлен имот № 352.256 в местността “Крушките” в землището на с. Енина, Община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: шеста – 116.00 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Пенка Грозева Иванова, гр. Казанлък, ул. „Тулово” № 13, вх. Б, ет. 5, ап. 29;

Брайко Иванов Брайков, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 28, вх. Г, ет. 3, ап. 79;

Мариана Иванова Христова, гр. София, ж.к. „Младост” 1А, бл. 507, вх. 1, ет. 9, ап. 35;

Цвята Пенева Панчева, гр. Казанлък, ул. „Хан Омуртаг” № 28;

Яна Димова Василева, гр. Казанлък, ул. „Драва” № 1;

Мария Димова Попова, гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”, бл. 3, вх. А, ет. 7, ап. 19;

Дина Андреева Николова, с. Бузовград, ул. „В. Пеева” № 6;

Лиляна Йорданова Тончева, гр. Казанлък, ул. „Панайот Хитов” № 16;

Христо Желев Христов, с. Елхово, Община Николаево, ул. „Акация” № 6;

Марийка Христова Маринова, гр. Казанлък, ул. „Стара планина”, № 18;

Румяна Димитрова Маринова, гр. Казанлък, ул. „Стара планина”, № 18;

Таня Димитрова Михова, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 19

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията