РЕШЕНИЕ
№ 1448
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70

 

Относно: ОС_3978/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №008010, местност „Белия пясък” в землището на гр. Шипка. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№ 194-М-4513-1/06.07.2015 г. от Мариана Иванова Анастасова и Манол Иванов Далемски с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 008010, местност „Белия пясък” в землището на гр. Шипка с ЕКАТТЕ 83199,Община Казанлък.

Имот № 008010 е с начин на трайно ползване „изоставена нива“, с площ от 0,478 дка, категория при неполивни условия - девета и граничи със следните Поземлени имоти: № 000027 – исторически паметник, на Старозагорска Света Митрополия,  № 000031 –храсти, на НПМ „Шипка - Бузлуджа“ и 000213 - населено място - гр. Шипка.  Имотът се намира в северозападната част на гр. Шипка и попада в охранителната зона на Храм - паметника „Рождество Христово“.

Желанието на Възложителите е да изградят търговски комплекс - магазини, заведение за обществено хранене и детска площадка, като предназначението на имота бъде „За обществено и делово обслужване“ .

Заданието за проектиране е съгласувано с Министерство на културата на основание чл.125, ал.6  от ЗУТ и с РИОСВ–Стара Загора, на основание чл.125, ал.7  от ЗУТ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешение на  Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1.    Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, План

- Схеми за Ел и ВиК захранване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот  № 008010, местност „Белия пясък” в землището на гр. Шипка с ЕКАТТЕ 83199, Община Казанлък, граничещ с поземлени имоти № 000027 – исторически паметник, на Старозагорска Света Митрополия,  № 000031 – храсти, на НПМ „Шипка- Бузлуджа“ и 000213 - населено място - гр. Шипка, с предназначение на имота „за обществено и делово обслужване“, нискоетажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданиетo, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Мариана Иванова Анастасова и Манол Иванов Далемски със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.“Гео Милев“№6 вх. Б, ет.2, ап.13- заявители.

 

Участвали в гласуване 18 общински съветници, от които „За”  18. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)