Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 7 члена общински съветници

Предмет на дейност: Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове и върху актовете и договорите с техните изменения и допълнения, издадени или сключени от кмета на общината и неговите заместници, както следва:
- всички заповеди и договори във връзка с разпореждане (в т. ч. продажба) с имоти и вещи – общинска собственост, тяхното управление, отдаването им под наем, апортиране на имоти и вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, дарения, замяна на имоти – частна общинска собственост с имот на физически или юридически лица, учредяването на ограничени вещни права и други;
- административните актове (заповеди) на кмета на общината и неговите заместници в изпълнение на решенията на Общинския съвет, свързани с актуването на имотите – публична и частна общинска собственост, както и актовете (заповеди, сключени договори) при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Председател:  Теодора Ганчева Иванова
Зам.-председател: Станислав Димитров Коев
Членове: 
1. Мария Цонева Цонева
2. Иван Георгиев Катанов
3. Борислав Александров Асенов
4. Генчо Христов Генчев
5. Янко Тонев Запрянов