Комисия по европейски въпроси и бизнессреда, състояща се от  7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА. Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимоизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.
Председател:  Аксения Бориславова Тилева
Зам.-председател: Джамал Неджипов Папарланов
Членове: 
1. Иван Георгиев Гитев
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Радослав Христов Рачев
4. Теодора Ганчева Иванова
5. Владимир Йорданов Чучумишев