Комисия по приватизация и разпореждане с общинската собственост, състояща се от 7 члена общински съветници. 

Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.

Председател:  Галин Иванов Иванов
Зам.-председател: Румяна Стоянова Друмева
Членове: 
1. Генчо Христов Генчев
2. Драгомир Влаев Петков
3. Цветан Тенев Шиков
4. Станчо Георгиев Леков
5. Сунай Реджеп Хаджъ