Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, състояща се от 7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта, физическата култура и туризма, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък и на Председателския съвет на Общински съвет - Казанлък.
Председател:  Радиана Стефанова Стефанова
Зам.-председател:  Пламен Станимиров Караджов
Членове:
1. Аксения Бориславова Тилева
2. Стефан Драганов Златев
3. Георги Иванов Пенчев
4. Владимир Йорданов Чучумишев
5. Владимир Русев Русев