Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, състояща се от 7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
Председател: Мария Цонева Цонева
Зам.-председател: Галин Андонов Георгиев
Членове: 
1. Мехмед Алиев Мехмедов
2. Радиана Стефанова Стефанова
3. Теодора Ганчева Иванова
4. Стефка Димитрова – Иванова
5. Борислав Александров Асенов