Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред, състояща се от 7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда, предлага и прави предложения за контрол по опазването на обществения ред и безопасността на движение; опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията. Осъществява контрол по спазване на екологичния ред, съгласно нормативните актове. Приема мерки за подобряване на комуникациите и информационното обслужване в общината.
Председател:  Стефан Драганов Златев
Зам.-председател: Иван Георгиев Гитев
Членове: 
1. Николай Митков Факиров
2. Георги Димов Щерев
3. Петър Славов Митев
4. Янко Тонев Запрянов
5. Красимира Белчева Харизанова