Комисия по здравеопазване състояща се от  7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - "МБАЛ - Казанлък" ЕООД и "ДКЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
Председател:  Стефка Димитрова – Иванова
Зам.-председател: Владимир Русев Русев
Членове: 
1. Радиана Стефанова Стефанова
2. Иван Георгиев Гитев
3. Георги Иванов Пенчев
4. Мехмед Алиев Мехмедов
5. Моника Божидарова Динева