Комисия по селско и горско стопанство, състояща се от  7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, агроиндустрията и хранително-вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата, водите и други естествени ресурси. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти.
Председател:  Ридван Байрям Иляз
Зам.-председател: Иван Георгиев Катанов
Членове: 
1. Георги Димов Щерев
2. Боян Георгиев Каличков
3. Радослав Христов Рачев
4. Станчо Георгиев Леков
5. Петър Славов Митев