Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба № 28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Председател:  Драгомир Влаев Петков
Зам.-председател: Боян Георгиев Каличков
Членове: 
1. Мария Цонева Цонева
2. Галин Иванов Иванов
3. Николай Христов Ибушев
4. Ахмед Абдула Мехмед
5. Джамал Неджипов Папарланов
6. Галин Андонов Георгиев
7. Пламен Станимиров Караджов