Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт състояща се от 7 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки за подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.
Председател:  Цветан Тенев Шиков
Зам.-председател: Сунай Реджеп Хаджъ
Членове: 
1. Генчо Христов Генчев
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Иван Георгиев Катанов
4. Ридван Байрям Иляз
5. Моника Божидарова Динева