Теодора Ганчева Иванова

'

Родена на 03.11.1981 г. в гр. Казанлък
Образование: Висше
Месторабота: Зам.-председател НЧ "Искра - 1860"

Председател на комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт
Член на комисията по култура, информационни средства и вероизповедания
Член на комисията по европейските въпроси и бизнессреда