Борислав Александров Асенов

'

Роден на 23.08.1977 г. в гр. Казанлък
Образование: Средно - монтьор на автомобили
Месторабота: Безработен

Член на Комисия по култура, информационни средства и вероизповедния.

Член на Комисия по чл. 25, ал.2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт.