Сунай Реджеп Хаджъ

'

Роден на 17.08.1967 г. в с. Габарево
Образование: Висше
Месторабота: "Феникс ВТ" - управител

Зам.-председател на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Член на комисията по приватизация и разпореждане с общинската собственост