ПОКАНА № 3

На 16.12.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_139/ 03.12.2015 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_160/ 10.12.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общински съвет с Решение № 3 от 20.11.2015 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_129/ 30.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно измение на Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г., съгласно Приложение №13 и източниците на финансиране съгласно Приложение №15.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_138/ 03.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2016 - 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_84/ 19.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имоти - публична общинска собственост, раздел ”Административни сгради” за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_82/ 19.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне пазарна цена в размер на 118 560.00 без ДДС, за продажба на земя с площ 32 591 кв.м, представляваща Поземлен имот № 000391 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_101/ 25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2016 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_123/ 27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от решението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_156/ 09.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение № 777/30.10.2013 г., в частта на т. 2 и одобряване допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г., съгласно приложение, неразделна част от решението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_117/ 27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изключване на обекти от списъка публична общинска собственост част от обект ”Парк пред читалище Искра” - 3/12 идеални части от УПИ V-5904, гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_118/ 27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Казанлъшка търговско-промишлена палата” - стая, представляваща част от имот общинска собственост в сграда с предназначение ”Офис център”, намираща се на бул.“Ал.Батенберг“ 12, етаж 9 с площ от 10.25 кв.м за срок от 5 години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_121/ 27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект ”Изграждане на оптична кабелна мрежа гр. Казанлък - с. Енина - гр. Крън - с. Хаджидимитрово - с. Шейново - отклонение за гр. Шипка - с. Ясеново - с. Голямо Дряново”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_113/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на поземлен електропровод и на водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот № 27499.181.14, с начин на трайно ползване ”нива” в местност ”Под Енина”, собственост на ”ХРИМИ-2008” ЕООД, землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_103/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ V-857 в кв. 210, гр. Казанлък с извършване на замяна на реални части.
Важно! По становище на юриста на ОбС, постъпи писмо с вх.№ ОС-157/09.12.2015 г. от Секретаря на общината с приложено копие на целия Нот. акт № 122/2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_97/ 25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за нова Запис на заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект ”Реставрация, консервация и социализация на тракийски могили ”Хелвеция” и ”Грифони”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_98/ 25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за Проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък и Проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ ”Кулата”, гр. Казанлък, финансирани от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_99/ 25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно участие на Община Казанлък в Проект ”Красива България” - 2016 г. по Мярка М02 ”Подобряване на социалната инфраструктура с проектно предложение за реконструкция и модернизация на ОУ ”Д-р Петър Берон”, с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_87/ 20.11.2015 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Съвета в Общито събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_94/ 23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2014 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30, както и приемане Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2014 г., съгласно Приложение № 13.
Писмо с вх. № 134/02.12.2015 г. от кмет на общината с приложен Протокол от проведено публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Казанлък за 2014 г. /Виж в ”Преписка”!/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_127/ 30.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Казанлък към м. октомври 2015 г. като стъпка от разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за област Стара Загора за периода 2016 - 2020 г.
Важно! С писмо вх. № ОС-150/07.12.2015 г. вносителят предоставя актуализиран вариант на аналитичния доклад, който ще стане приложение към решението на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_110/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план за квартали 238 и 269 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_154/ 09.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител от Община Казанлък в Асоциацията по ВиК за Мандат 2015-2019 г., с предложение за инж. Даниела Димитрова Коева - зам.кмет на общината.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_100/ 25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отказ за покупката на 600/1175 идеални части от имот № 2166 с площ 1175 кв.м и построените в него постройки в местност ”Старите лозя”, в землището на гр.Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_109/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК за общински нежилищни имоти: УПИ ХI-9112 ”За ОДО” с обща площ 595 кв. метра в кв. 372 по плана на гр. Казанлък и обект с предназначение ”Салон за красота”, със застроена площ 70 кв. метра - реално обособена част от сграда, построена в УПИ VIII, кв. 26, с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_122/ 27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2700 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при рпилагане на ПУП за УПИ XII-838 в кв.89 по плана на гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_132/ 02.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 205,00 лв без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 34 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-114, кв. 24 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_92/ 23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот: Обект ”Бившата автоспирка - с. Средногорово”, УПИ I в кв.31, с площ от 46 кв.м. , начална тръжна цена 4650 лв. без ДДС. Важно! Постъпи писмо с вх.№ ОС_153/09.12.2015 г. от Секретаря на общината по искане на ПК по устройство на територията, инфраструктурата, строителство и транспорт, приложено становище от кмета на с. Средногорово, с което изказва несъгласие по предложения проект за решение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_89/ 23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост в гр.Казанлък - УПИ XV-178, кв.591 в размер на 1600 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_90/ 23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на УПИ IX-730, кв. 6, с. Копринка, с нач. тръж. цена 8 500лв. без ДДС и УПИ XVII, пл. № 4104, кв.52, ул.Братя Бъкстон по плана на гр. Казанлък, с нач. тръж. цена 12 263 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_91/23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг на УПИ X-общ. в кв. 52, ул. ”Бъкстон”, гр. Казанлък; начална тръжна цена - 14 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_93/23.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на поземлени имоти в с. Горно Изворово, общ. Казанлък - ПИ № 025007 с нач. тръж. цена 350 лв. без ДДС, ПИ № 026010 - 330 лв. без ДДС, ПИ № 105017 - 370 лв. без ДДС, ПИ № 129008 - 1340 лв. без ДДС, ПИ № 117015 - 200 лв. без ДДС, ПИ № 097001 - 250 лв.без ДДС, ПИ № 094001 - 590 лв. без ДДС и ПИ № 092012 - 740 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_95/24.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на поземлени имоти в с. Енина, общ. Казанлък: ПИ № 343.1026 - с нач.тръж.цена 460 лв., ПИ № 343.1029 - 290 лв., ПИ № 352.125 - 530 лв., ПИ № 27499.41.10 - 540 лв., ПИ № 27499.176.32 - 270 лв., ПИ № 27499.67.27 - 250 лв., всичките без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_96/25.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на поземлени имоти в с. Шейново: ПИ 83106.45.37 - нач. тр. цена 690 лв.; ПИ 83106.56.19 - 140 лв.; ПИ 83106.92.20 - 850 лв.; ПИ 83106.98.16 - 405 лв.; ПИ 83106.104.17 - 135 лв.; ПИ 831106.107.19 - 645 лв.; ПИ 83106.109.13 - 225 лв., всичките без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_120/27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на предварително съгласие за продажба на неурегулирани поземлени имоти, намиращи се в ”Казанлъшки минерални бани”, гр. Казанлък на ”ЖСК БИЛД” ЕООД - гр. София, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_131/02.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и напоителни канали, определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанска2015 - 2016 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_119/27.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 400 лева за учредяване на допълнително, безсрочно, възмездно право на строеж на сграда, допълващо застрояване върху УПИ III-494, в кв. 30 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_112/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за елекрозахранване на Поземлен имот № 017050 от 3.733 дка, н начин на тр. ползване ”Нива”, собственост на ”Шиле” ЕООД, местност ”Арите”, землище Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_111/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за одобряване на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване за Поземлен имот № 017025 от 7.05 дка, с начин на трайно ползване ”нива” собственост на Илхан Мехмедали Юркюш, местност ”Арите”, землище на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_107/ 26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и Вик захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно - транспортен план за Поземлен имот № 064002, местност ”Мералъка” в землището на с.Овощник, ЕКАТТЕ 53179. 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Важно! Постъпи писмо от Кмета на общината с вх.№ ОС-148/07.12.2015 г. с приложено Задание за проектиране. (Виж в ”Преписка”)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_108/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между осови точки 9460-9484-9485-9483 по плана на гр. Казанлък, с названието ”Светлина”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_114/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №83106.41.27, представляващ нива собственост на Стоян Лазаров Лазаров, местност ”Паметника” в с. Шейново.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_105/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и Вик захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно - транспортен план за Поземлен имот № 114023, местност ”Калева воденица” в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_104/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно-транспортен план за Поземлен имот с идентификатор №27499.11.16, местност ”Саднята” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 29 От дата: 10.12.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛАК