Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2016 г.