Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2016 - 2019 г.