ПОКАНА № 5

На 28.01.2016 от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 46/20.01.2016 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък в Зала ”Инфра”, гр. Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС-246/26.01.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_151/08.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решене относно учредяване за срок от 10 години на безвъзмездно право на ползване от СНЦ ”Футболен клуб Елтемир” на поземлен имот № 000655 с обща площ от 11475 кв.м в землището на гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_204/11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране за 2016 година утвърдените с Решение № 1402/02.09.2015 г. на ОбС - Казанлък, маломерни и слети паралелки в община Казанлък, съгласно Приложение № 1 за учебната 2015/2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_208/13.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_199/11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение „Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_211/14.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура - оптична кабелна мрежа, с териториален обхват следните землища: с. Бузовград и с. Горно Черковище, в полза на ”Тракия кабел” ООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_194/ 06.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ I 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012, 3013 в кв. 606 и УПИ XII-3017 в кв. 608 в гр. Казанлък за приемане на дарение в полза на Община Казанлък. Важно! С писмо вх. № ОС-224/15.01.2015 г. вносителят прилага копия от Протокол с решение от 04.12.2015 г. от едноличния собственик на капитала на ”Юнимет” ЕООД, гр. Казанлък и Удостоверение изх. № 240201500297233/15.10.2015 г. на НАП - ТД Пловдив, офис Стара Загора. /Виж в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_185/ 21.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект - заведение за обществено хранене ”Кулата”, находящ се в подблоково пространство в кв. 66, Парцел XVI по плана на гр. Казанлък, ул.”Старозагорска” № 2, с обща площ от 228,95 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_168/ 14.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1200 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост - с. Копринка, УПИ VI-167 с площ 1016 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_137/ 02.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 290,00 лв без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 32 кв.м, представляваща реална част от УПИ VII-324, кв. 42 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_136/ 02.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 115,00 лв без ДДС, при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 19 кв.м, представляваща реална част от УПИ II-302, кв. 30 по плана на с. Кънчево, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_135/ 02.12.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 16 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_197/08.01.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_209/13.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_200/11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в Общото събрание на Сдружение ”Местна инициативна група Мъглиж-Казанлък-Гурково” - Виктор Кънчев - гл. експерт в Общинска администрация при Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_205/11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък и приемане План за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_195/07.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 27499.180.335, местност ”Под Енина” в землището на с. Енина, община Казанлък. 2. Одобряване на Заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх.№ ОС_217/15.01.2016 г. - Вносителят прилага подписано Задание от Миглена Велева, искано от Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, Виж в ”Преписка”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_106/26.11.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и Вик захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно - транспортен план за Поземлен имот № 002001 и № 002055, местност ”Старите лозя” в землището на с. Овощник; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителят.
Важно! С писмо вх. № ОС-166/14.12.2015 г., вносителят прилага копия на Задание за проектиране и Решение от РИОСВ с изх. № КОС-01-6912 от 10.12.2015 г. /Виж в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Забележка: Точка 1 от Проекта за дневен ред, ще бъде сменена с Доклад за второ четене и приемане на Бюджет 2016 г. внесен от Кмета на общината, в изпълнение на срока приет с Решение № 46/20.01.2016 г.!

Поканата е с Изх.No.: 59 От дата: 22.01.2016 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК