ПОКАНА № 6

На 28.01.2016 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и по искане на 1/3 от общинските съветници – членове на общото събрание свиквам на Заседание № 6 Общински съвет – Казанлък, като Общо събрание на фондация „Чудомир” на 28.01.2016 г., от 13.00 ч. в Залата за събрания на Общински съвет – Казанлък - Зала „Инфра“ в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“.
І. Общо събрание на фондация „Чудомир”
1. Освобождаване членовете на УС на фондация „Чудомир”.
(В състава на УС, избрани с Решение № 459/18.12.2012 г. са:
1. Симеон Михайлов Георгиев
2. Сребра Сталева Касева
3. Димитър Спасов Спасов
4. Антония Ганчева Драганова
5. Моника Божидарова Динева
6. Петър Стефанов Янкулов
7. Георги Атанасов Димитров)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

2. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“
(Избира за членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир” лицата, както следва:
1. Борис Петков Кърчев
2. Сребра Сталева Касева
3. Таня Колева Сиракова
4. Теодора Ганчева Иванова
5. Мариана Бончева Мъгева
6. Гълъбина Георгиева Михайлова
7. ……………………………………..)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

3. Избор на председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”
(Избира за Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” Борис Петков Кърчев)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

4. Освобождаване на членове на Контролен съвет на фондация „Чудомир”
(В състава на КС на фондацията, избрани с Решение №462 и № 463/18.12.2012 г. са:
1. Веселина Иванова Желева
2. Недка Христова Рашева
3. Христина Иванова Куцарова)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

5. Избор на членове на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир”
Състав:
1. Драгомир Влаев Петков
2. …………………….
3. ……………………..
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

6. Избор на Председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ Председател ……………………………………………………….

Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

Общински съвет – Казанлък ще заседава като Общо събрание на фондация „Чудомир” и като неин учредител по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
При липса на кворум за общото събрание на фондация „Чудомир”, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 13:.00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

Поканата е с Изх.No.: 68 От дата: 26.01.2016 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК