ПОКАНА № 7

На 25.02.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_290/ 12.02.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 3/29.11.2015 г., изм. с Решение № 6/16.12.2015 г. на ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_283/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по Бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0001 „Техническа помощ за Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_285/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект ”Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в гр. Казанлък” по Програма БГ ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема БГ 04-02-03 ”Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. Максимален размер на дълга - 457 226,03 лв., срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_277/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дарение на поземлени имоти в землището на с. Горно Черковище в полза на ОУ ”Св. Климент Охридски”, с. Горно Черковище.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_291/ 12.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване за ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация, на ”Вик” ЕООД, гр. Стара Загора на активи на община Казанлък, получени в резултат на изпълнение на инвестиционен проект ”Интегриран воден проект на община Казанлък”. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък” по Оперативна програма ”Околна следа 2007 - 2013” /ОПОС/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_252/ 28.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 31 на Общински съвет - Казанлък за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_271/ 05.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_258/ 29.01.2016 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2015 г.
Вносител: Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - Обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_275/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на общината за 2016 г., в частта на Приложение № 2 и Приложение № 3.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_245/ 26.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_284/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_272/ 05.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2016 г., както следва: ФК ”Розова долина” - 50 000 лв; ФК ”Елтемир”, гр. Крън - 1 700; ФК ”Млада гвардия”, с. Розово - 1 700 лв.; ФК ”Минерал”, с. Овощник - 1 700 лв; ФК ”Тунджа 2010”, с.Копринка - 1 700 лв. и ФК ”Бузлуджа”, с. Енина - 1 700 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_263/ 04.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, върху УПИ І-231, кв. 5 по действащия план на с. Кънчево, общ. Казанлък, с обща площ 1473 кв. м, чрез продажба на общинската част - 203/1473 идеални части от земята на Стоян Алексиев, за сумата от 1 220,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_264/ 04.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху УПИ ІII-160, кв. 23 по действащия план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с обща площ 1998 кв. м, чрез продажба на общинската част - 190/1998 идеални части от земята на Йорданка Бобрева Генчева, за сумата от 1 900,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_262/ 04.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 3 850,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 480 кв. м, представляваща УПИ XII-309, кв. 14 по действащия ПУП на с. Черганово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_276/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот държавна частна собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.9.737 в местност ”Ала баир” с площ 50 213 кв. м, в град Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_280/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 250,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 604 кв. м, представляваща УПИ VI-469, кв. 2 гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_278/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост УПИ VIII-314, с площ 530 кв. м., в село Черганово, община Казанлък в размер на 4250 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_268/ 05.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 420.00 лв. без ДДС при разпореждане с имот - общинска собственост, с. Розово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_218/ 15.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, находящи се в с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_219/ 15.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Шейново и с. Дунавци.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_265/ 04.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове на продажба на Поземлени имоти: ПИ № 3218 в землището на с. Овощник, ПИ № 352.226 по ПНИ на местност „Крушките“, с. Енина; ПИ № 341.5 по ПНИ на местност „Каделкова чешма“ с. Енина; ПИ № 348.55 по ПНИ на местност „Пъдарнята“, с. Енина; ПИ № 348.58 по ПНИ на местност „Пъдарнята“, с. Енина и ПИ № 603.182 по ПНИ на местност „Гюрля“ с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_266/ 04.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове на продажба на: Ателие № 26, ул. ”Стефан Орешков” № 27, гр. Шипка; УПИ XI-483 в кв. 45, с. Хаджидимитрово и УПИ XVII-1433 в кв. 104 гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_203/ 11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот № 010011 с начин на трайно ползване ”складов терен” и ”нива” в землището на с. Бузовград, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_202/ 11.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 004001 от 2.501 дка с начин на трайно ползване ”нива”, местност ”Харманите”, землище на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_281/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани от община Казанлък, по решение на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_269/ 05.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2016 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_279/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия по борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2015 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_288/ 10.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на основни месечни заплати на кметовете на населени места, считано от 01.03.2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_282/ 08.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Общо събрание на Асоциацията по Вик на обособената територия, обслужвана от ”Вик” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_225/ 18.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на състава на Местната комисия по Закона на уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. Допълва се състав на Комисията: Ахмед Мехмед и Стефан Драганов.
Важно! С писмо вх. № ОС-292/12.02.2016 г. вносителят приема становището на юриста на ОбС за изменение и допълнение на проекта за решение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_273/ 05.02.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане - гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. №: 94 От дата: 17.02.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛАК