ОС-369/18.03.2016 г. - Определение № 47/14.03.2016 г. постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 47/2016 г., с което оставя без разглеждане и прекратява производството образувано по жалба от Секция на КТ 'Подкрепа' в Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък срещу Решение № 49/28.01.2016 г. на ОбС, в частта му по т. 11 и Приложение № 11, т. 23 и Приложение № 23 и Приложение № 4, касаещи Общински театър 'Любомир Кабакчиев', гр. Казанлък.