ПОКАНА № 8

На 31.03.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък,
при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_323/08.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно удължаване на срока за погасяване на Договор за кредит № 644/02.07.2014 г. между Община Казанлък и Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД предназначен за мостово финансиране при изпълнение на проект ”Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие” по Оперативна програма ”Регионално развитие 2007- 2013” (ОПРР).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_335/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение ”Обновяване на градската среда в град Казанлък”, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_336/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък относно кандидатстване с проектно предложение ”Обновяване на образователна инфраструктура в община Казанлък” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_337/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък за безвъзмездна помощ за финансиране по направление ”Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_379/24.03.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_366/17.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №358/12.03.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно избор на управител на ”МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък - Д-р Кети Маналова - Владкова.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_372/21.03.2016 - Доклад от Борис Кърчев - Председател на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно приемане на Бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2016 г. и Програма за дейността на Фондация ”Чудомир” за 2016 г.
Вносител: Борис Кърчев - Председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания
Докладчик: Борис Кърчев - Председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания
изтегли документите за тази точка

8. ОС_363/16.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на общината, оправомощен със Заповед № № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на водопровод за минерална вода с начало сондажен кладенец К-3, разположен в Поземлен имот № 35167.93. 617, с начин на трайно ползване “За водопроводни съоръжения“ - държавна собственост в местност “Големите ливади“, основно в сервитута на общински път Казанлък - Овощник в землището на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-368/2016 г., вносителят предоставя извлечение от счетоводна сметка 204-съоръжения на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_339/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6“ засягащ землищата на гр. Крън, с. Енина, гр. Казанлък и с. Копринка, общ. Казанлък и общински поземлени имоти, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти - неразделна част от настоящото решение; 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от обекта по т. 1 част от общински Поземлен имот № 000424, целия с площ от 4,470дка – „пасище, мера“, в землище на гр. Крън, както и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути върху същия.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_322/08.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на Имоти №010001, №010002, №010003, №010004, №010005, №010006, №010007, №010008 и №010009 в землището на с. Голямо Дряново; Имоти №000252, №000253, №000334 в землището на с. Ясеново и Имот № 024041 в землището на с. Черганово, общ. Казанлък, публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_345/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на изменение на план за регулация - улична регулация на гр. Казанлък ПУП между осови точки 9491 и о.т.9492 във връзка с пътно кръстовище на път I-6 София – Бургас при км 312+000 в съответствие с представена скица.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_328/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на община Казанлък, считано от 01.06.2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_352/15.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот № 35167.501.371, кв. 51, ул. ”Пушкин”, гр. Казанлък; Поземлен имот № 61056.501.421, с. Радва, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_356/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - Зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За Кмет със Заповед №358/12.03.2016 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък: 63/64 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990; Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7621 с адрес ул. ”Скобелев” №12, гр. Казанлък и ул. Цанко Церковски №1, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък оправомощен със Заповед №358/12.03.2016
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_357/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №358/12.03.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, с обща площ 430 кв. м, находящ се в гр. Казанлък, бул. ”Никола Петков” № 37А, ет. 2, обект 6. Допълва се състава на Комисията: Мария Цонева.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_346/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.736; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.504.737.1.3 и Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105 и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_347/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. ”Казанлъшки минерални бани”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_348/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35167.505.8778, с площ 768 кв. м, кв. 38; ПИ с идентификатор 35167.505.8779, с площ 1804 кв. м, кв. 38; ПИ с идентификатор 35167.505.8863, с площ 835 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8869, с площ 893 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8868, с площ 852 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8862, с площ 1111 кв. м, кв. 658, ведно с едноетажна сграда със ЗП 600 кв. метра. Допълва се състава на Комисия: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_327/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на Изп. директор на АГКК - ул. ”Изгрев” № 59, гр. Казанлък, с площ от 776 кв. м., ведно с построените в него сгради.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_331/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: самостоятелни обекти в сграда в груб строеж с идентификатор 35167.502.70.1 с адм. адрес - ул. ”Чудомир” №6, гр. Казанлък, разположени в Поземлен имот № 35167.502.70.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_359/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот номер № 000017, с обща площ 85720,00 кв. м, в землището на с. Дунавци, ЕКАТТЕ: 24075, обект ”Микроязовир Дунавци 2”, с начин на трайно ползване ”Язовир”.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_360/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №358/12.03.2016 г., с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот № 000005, с обща площ от 32558.00 кв. м. в землището на с. Крън с ЕКАТТЕ 40292, обект ”Микроязовир Крън 2” с начин на трайно ползване ”Водоем”.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък оправомощен със Заповед №358/12.03.2016
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_361/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №358/12.03.2016 г., с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот №000042 с обща площ от 50317 кв. м. в землището на с. Средногорово с ЕКАТТЕ 68446 обект ”Микроязовир-Новите лозя”, с начин на трайно ползване ”изкуствена водна площ”.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък оправомощен със Заповед №358/12.03.2016
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_320/07.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на трасе на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 105053 от 10.490 дка, с начин на трайно ползване „Нива“, собственост на Фондация ”Бодичита”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_332/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_318/ 01.03.2016 - Доклад от д-р Кети Петрова Маналова - Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД - Казанлък с проект за решение относно бракуване на дълготрайни материални активи собственост на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД.
Вносител: Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД - Казанлък
Докладчик: Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД - Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_321/08.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък. Важно! С писмо ОС-373/22.03.2016 г., Вносителят прави промяна в проекта за решение, за отпадане на Щерьо Янев Вулгаров от лицата за отпускане на еднократна финансова помощ поради настъпване на смърт.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_329/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година и на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.
С писмо вх. № ОС-374/22.03.2016 г., вносителят допълва мотивите на доклада с нова т. 4 със следния текст: ”Безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси - съгласно Решение на ОбС - Казанлък № 1210 от 29.01.2015 г., с цел покриване на временен недостиг на средства в общ размер 4 353 042 лева, при условия и по ред, определени съгласно Закона за публичните финанси. С Решение № 47 от 20.01.2016 г. ОбС - Казанлък даде съгласието си за рефинансиране на получения безлихвен заем”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_330/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетната прогноза на община Казанлък за местните дейности за периода 2017 - 2019 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_334/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Приемане на Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_343/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация на част от квартали 392А, 457 и 457А, относно УПИ III-2310, IV-2309, V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал 392А, УПИ I - за озеленяване от квартал 457А и УПИ II-2251 от квартал 457 по плана за регулация на гр. Казанлък, поискано със заявление подадено от ”Ароматик” ООД. 2. Одобрява изменение на план за застрояване на новообразувания УПИ II-4910 в квартал 457, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_341/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 35167.17.718, местност ”Арите” в землището на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_350/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларни планове на подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот № 010011 от 1.195 дка, с начин на трайно ползване ”складов терен - 0.600 дка” и ”нива - 0.595”, собственост на Стойчо Георгиев Стойчев, землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_333/12.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд в с. Овощник, с. Средногорово и гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 120 От дата: 24.03.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК