ОС-393/30.03.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора, против чл. 44, ал. 1, т. 61 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.