ПОКАНА № 9

На 28.04.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_421/11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня”, първо и второ четене в едно заседание. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-451/18.04.2016 г., с което вносителят приема становището на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_419/08.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за Поземлен имот /ПИ/ № 154004, в землището на с. Копринка, общ. Казанлък и изразяване на предварително съгласие за осигуряване на транспортен достъп на ПИ № 15004 през ПИ № 000367.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_415/08.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот № 118004 от 2.00дка, с начин на трайно ползване ”Нива”, в землище с. Копринка, собственост на Томислав Димитров и Севдалина Стоева.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_432/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 35167.54.15 по КККР, с площ от 495 кв. м, с начин на трайно ползване: етерично-маслодайна култура в местност ”Мутафчийска чешма”, землището на гр. Казанлък, собственост на Танчо Михайлов, като същия да се използва за път, свързващ общински път с идентификатор 35167.53.750 с общински път с идентификатор 35167.54.237.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_443/14.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно управление на обект ”Чирпанлиева къща” за нуждите на Читалище ”Светлина-1861”, гр. Шипка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_434/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и приемане на Общинска програма за Закрила на детето за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_389/28.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, двете четения в едно заседание. Важно! С писмо вх. № ОС-444/14.04.2016 г., във връзка със становището на юриста на ОбС, вносителят уточнява текстове в проекта за решение.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_404/31.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей ”Искра” - гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_377/23.03.2016 - Доклад от д-р Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък с проект за решение относно разпределение на печалба на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък за 2015 г. Важно! С писмо вх. №ОС-448/15.04.16 г., по становище на ПК по икономика, вносителят представя годишни финансови отчети на дружеството за 2015 г.
Вносител: д-р Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък
Докладчик: д-р Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_426/11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на план за улична регулация и изменение на план за регулация, при което се обединяват квартали 2 и 3 от разработения Подробен устройствен план на квартал Казанлъшки минерални бани, гр. Казанлък. Важно! С писмо с вх. № ОС-442/13.04.2016 г., вносителят прилага презаверена Скица №1166/07.07.2015 г. от дата 13.04.2016 г., по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_405/01.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план за имот №8802, за който е отреден УПИ I-8802, кв. 361, представляващ по скица - проект Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8802 по КККР на гр. Казанлък, за приемане на дарение от ”ШИЛЕ” ЕООД в полза на община Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-438/13.04.2016 г., във връзка със становище на юриста на ОбС, вносителят прилага декларация, с която удостоверява, че дарителят няма непогасени подлежащи на принудително изпълнения задължения. С писмо с вх.№ ОС_449/15.04.2016 г., Вносителят прилага Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличаване на имот №441/15.04.2016 г. на Служба по вписванията - Казанлък, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_406/01.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5839 с обща площ 293 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 113/293 идеални части на Стефка Стефанова, за сумата от 14 350,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_407/01.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост на Поземлен имот с идентификатор 35167.250.289 с обща площ 673 кв. м, в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 173/673 идеални части от земята на Диляна Цанева за сумата от 346,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_418/08.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.202.166, чрез продажба на частта на общината на съсобственика Пенко Върбанов, за сумата от 820.00 лв. без ДДС, гр. Казанлък, местност ”Старите лозя”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_423/11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на Поземлен имот № 35167.502.5740 с обща площ 140 кв. м, находящ се на ул. ”Шипченска епопея” №21, гр. Казанлък, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_424/11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на Поземлен имот № 35167.504.7856 с обща площ 1617 кв. м, находящ се на ул. ”Никола Петков”, гр. Казанлък, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_425/11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за продажба и определяне на начални тръжни цени на 8 - Поземлени имота в гр. Шипка, местност ”Светица”, ЕКАТТЕ 83199.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_429/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот № 000381 и Поземлен имот № 000518 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_430/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот №075002 в землището на с. Ръжена; ПИ №080024, ПИ №080016 в землището на с. Кънчево; ПИ №105017 в землището на с. Горно Изворово; ПИ №073049, ПИ №072050 в землището на с. Хаджидимитрово, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_435/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на оптична кабелна мрежа гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново“, с обхват землищата на: с. Енина, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново и с. Голямо Дряново; 2 . Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план-схеми за разполагане на оптична кабелна мрежа, съобразена с действащите планове за улична регулация (ПУР) на населените места гр. Казанлък, с. Енина, гр. Крън, с. Хаджи Димитрово, с. Шейново – отклонение гр. Шипка, с. Ясеново, с. Голямо Дряново.
Важно! С писмо вх. № ОС-447/15.04.2016 г. вносителят прилага Парцеларен план и схема в урбанизираните територии.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_349/14.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлени имоти с № 102051, №102053, №102055, №102057, №102059 и №102061 в местност ”Лагера”, землището на с. Копринка. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-454/18.04.2016 г. от Главния архитект на общината във връзка със становище на юриста на ОбС, с което прилага копия от валидни скици за поземлените имоти!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_354/15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - Зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За Кмет със Заповед №358/12.03.2016 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, план- схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, схема на транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот с идентификатор 27499.223.484 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-437/13.04.2016 г., във връзка със становище на юриста на ОбС, вносителят прилага пълномощно от заявителя Петър Кънев.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_355/15.03.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: ”Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово”, общ. Казанлък, преминаващ по общински път между с. Енина и с. Долно Изворово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_416/08.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларни планове на подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор №27499.181.14 от 1.773 дка, с начин на трайно ползване ”Нива”, собственост на ”Хрими-2008” ЕООД, в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_417/08.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №000004 от 2.760 дка, с начин на трайно ползване ”други селищни територии”, собственост на ”Боби М Транс” ЕООД, землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Важно! С пимо вх. № ОС-455/18.04.2016 г., по становище на юриста на ОбС, вносителят прилага нова, валидна скица за поземления имот от 15.04.2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_433/12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, комуникационно-транспортен план и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 022050 в местността ”Зад Тунджа”, землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, с предназначение на имота ”за обществено и делово обслужване и складова дейност”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 137 От дата: 20.04.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК