ПОКАНА № 11

На 30.06.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_586/ 21.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_562/ 13.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно Запис на заповед по проект ”Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в гр. Казанлък по Програма БГ04 ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема БГ 04-02-03 ”Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_568/ 15.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство по проект „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна интеграция“ на община Казанлък, одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение № 80811-262/30.05.2016 г., на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, схема BG05М20P001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_561/ 13.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на кмета на общината да дава съгласие за установяване на свързано ниско застрояване.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_557/ 10.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изработка на Подробен устройствен план - План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен имот № 118008 - ”Нива” от 3.503 дка, местност ”Малка курия”, в землище село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.
Важно! С писмо вх. № ОС-583/20.06.2016 г., по становище на юриста на ОбС, главният архитект прави допълнения в мотивите и в проекта за решение на доклада - добавя нова т. 3.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_570/ 15.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление и стопанисване на имот общинска собственост ”Аляолувата къща” находяща се в гр. Казанлък, ул. ”19-ти Февруари” № 9 на Общински театър ”Любомир Кабакчиев”.
Важно! С писмо вх. № ОС-580/20.06.2016 г., вносителят прилага Акт за общинска собственост № 456 на ”Аляолувата къща”, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_590/ 21.06.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно допълнение на Наредба №12 - ”За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища”.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_578/ 17.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации, чрез пряко договаряне за срок от 3 години на СНЦ ”Спортен клуб Аргус ММА”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_569/ 15.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изваждане на Поземлен имот с идентификатор 35167.507.53, ведно с построените сгради: Сграда с идентификатор 35167.507.53.1 и Сграда с идентификатор 35167.507.53.2 от активите на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и прехвърляне безвъзмездно, чрез дарение в собственост на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_524/ 17.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти за срок от 5 години: 1. Заведение за обществено хранене ”Кулата”, находящ се на ул. Старозагорска № 2, гр. Казанлък, с начална тръжна цена от 650 лв.; 2. Общински обект находящ се в кв. ”Васил Левски”, клуб ”Васил Левски”, гр. Казанлък, с начална тръжна цена от 100 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_538/ 27.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване безсрочно, възмездно право на пристрояване в полза на Станимир Старчев, за пристройка на сграда с идентификатор 27499.501.1385.1 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена от 2 710,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_548/ 08.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти с идентификатори: - 83106.501.991; - 83106.501.992 и 83106.501.993, находящи се в с. Шейново, община Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_549/ 08.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти с идентификатори: 35167.504.84; 35167.504.1032; 35167.504.1041 и 35167.504.86, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_550/ 08.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.215 в кв. ”Казанлъшки мин. бани”, гр. Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1201 в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_553/ 08.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот държавна собственост, представляващ застроен Поземлен имот с идентификатор 27499.331.472, местност ”Бедек”, землището на с. Енина, обект ”Учебна база Младост” с площ 3994 кв. м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_555/ 09.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 в местност ”Под Енина”, с. Енина и определяне на начална тръжна цена в размер на 351 640 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_556/ 09.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.38, ул. ”Братя Бъкстон” № 31 и определяне на начална тръжна цена в размер на 14 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_560/ 13.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изработка на Подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за Поземлен имот №023002 от 2.7 дка, с начин на трайно ползване - ”Индивидуално застрояване” в землище Бузовград, ЕКАТТЕ: 06848.
Важно! Писмо с вх. № ОС-589/21.06.2016 от арх. Георги Стоев - гл. архитект на общината с допълнения в мотивите и в проекта за решение на доклада - създаване на нова т. 4 и допълнение в мотивите с ново изречение, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_567/ 15.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 на ОбС, адм. адрес - гр. Казанлък, ж.к. ”Изток” бл. 3, вх. В, ет. 1 ап. № 49, за сумата от 23 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_558/ 10.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план за подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №011020 от 1.199 дка, представляващ ”Нива” в местност ”Адалъка”, землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563. Важно! С писмо с вх.№ ОС-584/20.06.2016 г. от главния архитект на общината, прави корекция в изброените приложения, съгласно становище на юриста на ОбС да отпадне т. 4 - ”Копие на Решение на ОС №1130/2014 г.”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_559/ 10.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на водопровод за минерална вода с начало сондажен кладенец К-3, разположен в Поземлен имот № 35167.93.617, с начин на трайно ползване ”за водопроводни съоръжения” - държавна собственост в местност ”Големите ливади”, основно в сервитута на общински път Казанлък - Овощник в землището на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_566/ 15.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване на Поземлен имот № 035003, в местност ”Перетлика”, землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 185 От дата: 22.06.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК