ПОКАНА № 12

На 28.07.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_649/19.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на обект ”Музей на Розата”, гр. Казанлък за публична общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_650/19.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на Община Казанлък в нова кампания на Проект ”Красива България” - 2016 година по Мярка М01-01 ”Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проектно предложение за изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация на бул. Розова долина №6, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_636/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за кандидатстване на община Казанлък за финансиране пред МОСВ /ПУДООС/ с проект за обект: ”Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на община Казанлък, местност ”Каракос”, землище на с. Черганово.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_629/14.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение № 168/26.05.2016 г. на ОбС и приемане на ново решение за поемане на Общински дълг за изпълнение на проект ”Консервация, реставрация и социализация на Тракийски могили ”Хелвеция” и ”Грифони” по Програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” към Европейското икономическо пространство Финансов механизъм 2009 - 2014.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_631/14.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение № 75/25.02.2016 г. на ОбС и приемане на ново решение за поемане на Общински дълг за изпълнение на проект ”Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в гр. Казанлък” по Програма БГ04 ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_640/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. в Приложение №1, №2 и №3.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_653/20.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на съгласие Кмета на общината да приеме дарение на Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.61.13 по КККР на с. Енина, с площ от 140 кв.м, собственост на Христина и Георги Сорокови, с пазарна стойност 1680 лв., като същия да се използва за път, свързващ частта от общински път с идентификатор 27499.172.202 с улична регулация с идентификатор 27499.501.3090. 2. Обявяване на част от ПИ с идентификатор 27499.172.202, с площ 267 кв.м за частна общинска собственост и включването на тази част в съсобствен имот с проектен идентификатор 27499.172.611, с обща площ 1746 кв.м с пазарна цена в размер на 267/1746 идеални части, в размер на 340 лв.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_605/28.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост - проектен имот с идентификатор 35167.502.9215 с площ 162 кв.м, представляващ УПИ III-За обществено и делово обслужване, кв. 179 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_628/13.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък относно даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за подземна кабелна линия средно напрежение, която да осъществява връзка между Трансформаторен пост № 3, в землището на с. Шейново и Трансформаторен пост № 2, в землището на гр. Шипка, с проектна дължина на трасето 2891 м и обща сервитутна площ 4.993 дка кв. м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_644/18.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_623/08.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2016 - 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_642/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безсрочно право на строеж в полза на съсобственик ЕТ ”Пещостроене-Йордан Василев” в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_641/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарни тръжни цени при разпореждане с имоти, частна общинска собственост находящи се в с. Ясеново и с. Голямо Дряново - общо 16 бр. имоти, за закупуване от ”БИ СИ АЙ Казанлък Холдинг” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_613/06.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.536 и Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537 в кв. 284 в гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС–646/19.07.2016 г. от Михаил Михайлов - зам.-кмет на общината с приложени скици, по искане на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_633/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на реда на чл. 18, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9412, с обща площ 3262 кв.м, по КККР на гр. Казанлък; начална тръжна цена - 81 550 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_632/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на: - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539, с обща площ 340 кв. м по КККР, с начална тръжна 18 000 лв. без ДДС; - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540, с обща площ 414 кв.м по КККР, с начална тръжна цена 21 950 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_634/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на реда на чл. 18, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811, с обща площ 576 кв.м, по КККР на гр. Казанлък, находящ се на ул. ”Рахил Душанова” № 23; начална тръжна цена - 27 584 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_594/22.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5050 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - УПИ III-199, кв. 15 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_603/27.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ от 10 кв. м, УПИ I-79, находяща се в с. Копринка, за цена в размер на 150 лв. без ДДС и сключване на договор с Хабибе Мехмед Мехмед за прехвърляне на собствеността.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_610/01.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 720.00 лева без ДДС за прехвърляне собствеността на общината на Стефанка Бонева.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_579/20.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 890,00 лева за учредяване на допълнително, безсрочно, възмездно право на строеж на постройка, допълващо застрояване върху земя, частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2066 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_630/14.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_638/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт четвъртокласна пътна мрежа през 2016 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 200 000 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_643/18.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна статута на награда ”Проф. Александър Фол” за проучване и популяризиране на Тракийското културно наследство на територията на Община Казанлък, приет с Решение № 822/28.11.2013 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_626/12.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, върху Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.5857 с проектна площ 462 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 262/462 идеални части от земята на Красимир Дяков и Бойка Арнаудова, за сумата от 54 360,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_627/13.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, находящи се в гр. Казанлък и землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_622/08.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на оценка в размер на 200.00 лв. без ДДС за право на строеж на сграда ”Навес”, със застроена площ 17.50 кв. м в УПИ V-495, в кв. 35 по плана на с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_639/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление на 7 бр. Поземлени имоти на територията на общината на Изпълнителна агенция ”Борба с градушките” за срок от 10 години.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_648/19.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 година и приемане на Годишен План за действие за 2017 година по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_611/05.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_565/14.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на оптична кабелна мрежа, с териториален обхват в землища с. Бузовград и с. Горно Черковище, общ. Казанлък в полза на „Тракия кабел“ ООД, представлявано от Бойко Байчев, като оптичния кабел ще преминава през поземлени имоти, съгласно приложен регистър. Важно! 1. С писмо вх. № ОС-585/20.06.2016 г., вносителят отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на ОбС; 2. С писмо вх. № ОС-645/18.07.2016 г., гл. архитект уведомява, че сроковете за обявяване на заинтересуваните лица съгласно чл. 131 от ЗУТ са изтекли. /Виж в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_621/08.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно сключване на споразумение за сътрудничество с Фондация ”Глобални библиотеки - България”, Общинска Библиотека ”Искра” и Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_635/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”Туристически комплекс - Казанлък” АД за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-3 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект ”Туристически комплекс - Казанлък” АД, гр. Казанлък, пл. ”Севтополис” № 1, Имот № 8348 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_637/15.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на площада в централната част на с. Овощник и поставяне на плоча на името на Иван Стефанов Абаджиев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_609/29.06.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на Ел захранване до Поземлен имот № 123212, местност ”Каракос” в землището на с. Овощник, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 53179.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 206 От дата: 21.07.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК