ПОКАНА № 13

На 07.09.2016 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_689 / 24.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за подмяна на отоплителни инсталации на обект общинска собственост - ДГ №2 ”Снежанка” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма BG04 ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Мярка 1 ”Енергийна ефективност”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_694 / 29.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на Община Казанлък, предоставена за социални услуги” и проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба в с. Дунавци”, депозирани за финансиране от Национален Доверителен Екофонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_696 / 29.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване по наем за срок от 10 години на общински обект: ”Минерална Баня Овощник”, находящ се в кв. ”Казанлъшки минерални бани”, гр. Казанлък с начален месечен наем от 856 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията: Мария Цонева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 228 От дата: 01.09.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК