ПОКАНА № 14

На 29.09.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_730/12.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно Запис на заповед по проект ”Дъга на толерантността - партньорство за ефективна интеграция” на община Казанлък по Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020, схема BG05М20P001-3.002 ”Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_745/20.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на бюджета на община Казанлък и Инвестиционната програма за 2016 г., в частта на Приложение № 13, Приложение № 14 и Приложение №15.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_735/13.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Приложение № 1 на Решение № 229/28.07.2016 г. за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2016 - 2017 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_716/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания” с материална база в гр. Казанлък, ул. ”Петьо Ганин” № 41, считано от 01.01.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_717/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга ”Център за обществена подкрепа” с материална база в гр. Казанлък, ул. ”Войнишка” № 25, считано от 01.01.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_726/10.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината Казанлък с проект за решение относно одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Казанлък за периода 2017 - 2019 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности - Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_738/14.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма на община Казанлък за 2016 г., в Приложение №9 с допълване на нова т. 47 - рибарник в землището на с. Копринка, местността ”Дар кър”, с площ от 69,900 дка, годишна наемна цена в размер на 1 600 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на общината
изтегли документите за тази точка

8. ОС_699/30.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за изпълнение на Бюджета по приходите и разходите на Община Казанлък към 31.12.2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_721/08.09.2016 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 09.11.2015 г. до 09.05.2016 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_719/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 6 за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищно и училищно образование в община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_713/07.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_700/31.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова- кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен водопровод за осигуряване на водоснабдяване за Поземлен имот № 060011, с начин на трайно ползване - бензиностанция, собственост на Алейдин Мемишев, находящ се в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_710/02.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.501.479 в кв.37, гр. Казанлък с площ 354 кв. м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_711/02.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8867, находящ се на ул. ”Изгрев” № 59, гр. Казанлък с начална тръжна цена в размер на 29 350 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_739/14.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма на община Казанлък за 2016 г., в Приложение №9 с допълване на нова т. 48 - лекарски кабинет на първи етаж в кметство с. Дунавци, с площ от 40 кв. м, находящ се в парцел I, пл. № 262 по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък, с начална наемна месечна цена в размер на 24,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на общината
изтегли документите за тази точка

16. ОС_737/14.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба 15 за срок от 5 години на общински обект: павилион за стопанска дейност, находящ се в двора на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък, с начална месечна наемна цена в размер на 75 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на общината
изтегли документите за тази точка

17. ОС_740/14.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения с площ от 204 кв. м по реда на чл.56 от ЗУТ, находящ се на бул. ”23 ПШП”, кв. 52, Поземлен имот с идентификатор 35167.501.544 по плана на гр. Казанлък. Допълва се състав на комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на общината
изтегли документите за тази точка

18. ОС_736/14.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на две сгради в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5866 - полумасивна жилищна сграда, и Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1265.3 - едноетажна жилищна сграда по КККР на гр. Казанлък, застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на общината
изтегли документите за тази точка

19. ОС_732/13.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 ”За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища” на ОбС за сумата от 82 500,00 лева без ДДС, в гр. Казанлък, ул. ”Пушкин” №28.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_731/12.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.9215 по КККР, находящ се в гр. Казанлък, ведно с поставеното в имота временно преместваемо съоръжение с идентификатор 35167.502.9215.3 и определяне на начална тръжна цена в размер на 61 900 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_709/02.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9416.1, находящ се в ж.к. ”Васил Левски”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 252 384 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_712/02.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 5 бр. общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” № 6. Допълва състав на комисията: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_728/10.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8778, с площ 768 кв. м, кв. 38; ПИ с идентификатор 35167.505.8779, с площ 1804 кв. м, кв. 38; ПИ с идентификатор 35167.505.8863, с площ 835 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8869, с площ 893 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8868, с площ 852 кв. м, кв. 658; ПИ с идентификатор 35167.505.8862, с площ 1111 кв. м, кв. 658, ведно с построените в него сгради - с идентификатор 35167.505.8862.1 и с идентификатор 35167.505.8862.2. Допълва се състав на Комисия: Иван Катанов. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-742/15.09.2016 г., с което вносителят приема становището на юриста на ОбС и предоставя подписани правни анализи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_692/26.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 500,00 лева без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 830 кв. м, представляваща УПИ X-362, кв. 47 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_725/09.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлени имоти с номера: №031002, №031003, №0031009, №031011, № 031012, №0031017, №031018, №031021, №031022, №031024 и № 0031028, всички в землище с. Копринка, местност ”Малката кория”. 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_654/20.07.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на изменение на ПУП на част от кв. 12 по плана на гр. Казанлък в съответствие с представено предложение за изменение, на план за регулация с цел обединяване на УПИ III-5237 и УПИ II-5240, при което се образува общ УПИ XVIII-5241 с площ от 685 кв. м. 2. Изменение на план за застрояване на новообразувания УПИ XVIII-5241 с предназначение за нискоетажно жилищно застрояване.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_701/31.08.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 83106.501.176 по КККР на с. Шейново, ул. ”Опълченска” № 9, в размер на 7 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_718/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_720/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование на Общински детски комплекс ”Св. Иван Рилски” - развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците от община Казанлък в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта и приемане на Правилник за устройството и дейността на институцията.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_722/08.09.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Стефан Почеков в гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” № 3, вх. ”Г”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_452/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.191.84, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_453/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.182.53, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 240 От дата: 21.09.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК