Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2017 г., приета с Решение № 301/30.11.2016 г.