ПОКАНА № 18

На 29.12.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_889/09.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване по Проект ”Красива България” - 2017 г. по Мярка М02 ”Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение за ремонт на Дневна детска ясла № 8 ”Васил Левски”, гр. Казанлък, обща стойност до 180 000 лв. с ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_895/12.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Запис на заповед по проект ”Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_892/09.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение №49/28.01.2016 г. на ОбС, в частта на Приложения с номера: №4, №13, №14 и №15.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_901/16.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 2017 г., съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_893/09.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_890/09.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение № 12/16.12.2015 г. на ОбС, в частта Отдел ”Правно-нормативно обслужване, човешки ресурси” на Отдел ”Правно-нормативно обслужване, човешки ресурси и Обществени поръчки”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_887/08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за ползване, стопанисване, поддържане и експлоатация на обект ”Претоварна станция” - Казанлък на Консорциум ”РСУО-Стара Загора”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_853/16.11.2016 - Доклад от Пламен Караджов - ръководител на групата съветници от ”БСП лява България” с проект за решение относно приемане на декларация за несъгласие за настаняване на бежанци на територията на община Казанлък.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник
Докладчик: Пламен Караджов - общински съветник
изтегли документите за тази точка

9. ОС_894/09.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, като упълномощава Габриела Христова Попова - ст. експерт ”Закрила на детето” в отдел ”Хуманитарни политики” при община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_859/22.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Казанлък през 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_898/12.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Глава VI от Наредба №15 на УПИ XI-483, кв. 45, с обща площ от 790 кв.м, находящ се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с начална тръжна цена - 6300 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_882/07.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез делба при прилагане на План за регулация за Урегулирани Поземлени Имоти III-1265 и VI- За детско заведение в кв. 216, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_880/05.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляваща реална част от УПИ III-235, с площ от 881 кв.м. в кв. 29, находящ в с. Голямо Дряново в размер на 170 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_899/13.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулирани поземлени имоти III-245 в кв.2 на Казанлъшки минерални бани.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_885/08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлени имоти с идентификатор № 35167.150.849 - ”лозе” от 0.768 дка и № 35167.150.848 - ”лозе” от 0.555 дка, местност ”Старите лозя” в землище Казанлък с цел промяна предназначението на имота в за ”Вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_851/16.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kB ”Черганово”, в землището на с. Черганово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_884/08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на електропроводно, газопроводно, водопроводно и канализационни отклонения за осигуряване на ПИ № 023030 в местност ”Малката кория”, землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-904/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на Техническо задание и Търговски регистър, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_879/05.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване право на допълнително право на строеж на самостоятелни обекти с идентификатори: 35167.504.862.4.12, 35167.504.862.4.13, 35167.504.862.4.14, 35167.504.862.4.15 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, в сграда, построена върху земя, частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_883/08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за захранване на Поземлен имот с идентификатор № 27499.172.59 - ”нива” в местност ”Оградата”, в землището на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! С писмо с вх. № ОС-903/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на пълномощно от Георги Игнатов, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 306 От дата: 22.12.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК