ПОКАНА № 20

На 31.01.2017 от 09:30 часа, на основание чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС-975/27.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова
Докладчик: Галина Стоянова
изтегли документите за тази точка

2. ОС_938/ 12.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно одобряване на ПУП-парцеларни планове в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199 в местност ”Шушманец”, парцеларен план на водопроводно отклонение преминаващо през Поземлени имоти № 000242, с начин на тр. ползване - ”територия на лека атлетика и футбол” - частна общинска собственост и № 000354 - ”недвижими архитектурни паметници на културата” - публична държавна собственост, с обща дължина 207м и общ сервитут 0.143 дка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_949/ 17.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация за кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-957/19.01.2017 г., с приложени копия от документи по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_931/ 09.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подписване на Запис на заповед по проект ”Обновяване на градската среда в град Казанлък” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_935/10.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_934/10.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_941/12.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на основни месечни заплати на кметовете на населени места, считано от 01.01.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_942/13.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017 - 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_944/13.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 022037, местност ”Зад Тунджа” в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_921/03.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за израборка на ПУП за ел. захранване до Поземлен имот № 058061, местност ”Досотия”, землището на с. Розово, общ. Казанлък. 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-947/16.01.2017 г., Вносителя прилага Техническо задание, съгласно становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_925/04.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години за разполагане на пчелини, върху част от Поземлен имот № 040033 публична общинска собственост, намиращ се в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_884/08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на електропроводно, газопроводно, водопроводно и канализационни отклонения за осигуряване на ПИ № 023030 в местност ”Малката кория”, землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-904/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на Техническо задание и Търговски регистър, съгласно становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/ (Решение №347/29.12.2016 г.)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_955/19.01.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник относно зимното поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и градската пътна мрежа в община Казанлък през 2016/2017 г.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_956/19.01.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник относно какъв е размерът на финансовите претенции, предявени от Община Казанлък, след срутването на част от сградата на ПМГ ”Никола Обрешков” към застрахователите на строителната и надзорната фирма, както и към застрахователите на проектанската фирма.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 333 От дата: 19.01.2017 г.

Забележка: Точка 1 от Проекта за дневен ред, ще бъде качена с Доклад за второ четене и приемане Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г., след като бъде внесен от Кмета на общината на 27.01.2017 г. /петък/!


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК