ПОКАНА № 21

На 23.02.2017 г. от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_983 / 01.02.2017 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 09.05.2016 г. до 09.11.2016 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_979 / 30.01.2017 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2016 г.
Вносител: Гинка Щерева - обществен посредник на Община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_998 / 07.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2017 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2016/2017 г., приети с Решение №229/28.07.2016 г., съгласно Приложение №1.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1007 / 09.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищен автобус - марка ”Isuzi”, модел ”Turquoise”, 32+1 бр. места, рег. № СВ 2853 ВТ за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2016/2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1010 / 09.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова -кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1000 / 08.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване участието на община Казанлък като съдружник в ”Стоки за бита” ООД.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_985 / 02.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление общински обект ”Музей на розата град Казанлък” на Исторически музей ”Искра”, гр. Казанлък, както и движимите вещи в него, съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1016 / 13.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински обект ”Клуб на фотолюбителя”, с площ от 89 кв.м на Посетителски център ”Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства”. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1027/15.02.2017 г. от вносителят по становище на юриста на ОбС, с което допълва точка 1 от проекта за решение и прилага проект на договор.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_987 / 03.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект ”Плувен басейн”, /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, с обща площ 486 кв.м, находящ се в СУ ”Екзарх Антим I”, с административен адрес: ул. ”Св. Климент Охридски” №2, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисия: Радиана Стефанова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_779 / 13.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост на Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.8608 и 35167.502.8607, находящи се на ул. Опълченска №10, гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част в размер на 59 500 лв. и 40 600 лв. без ДДС. Важно! С писмо с вх. № ОС-799/25.10.2016 г., Вносителя представя изготвена втора пазарна оценка на двата имота. (В Заседание № 15/27.10.2016 г. - ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_884 / 08.12.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на електропроводно, газопроводно, водопроводно и канализационни отклонения за осигуряване на ПИ № 023030 в местност ”Малката кория”, землище на с. Бузовград, общ. Казанлък. 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-904/21.12.2016 г., Вносителя прилага копие на Техническо задание и Търговски регистър, съгласно становище на юриста на ОбС. (Решение №347/29.12.2016 г., за отлагане следващо заседание на ОбС!), (В Заседание № 20/31.01.2017 г. ОбС НЕ взе решение)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1001 / 08.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.830; Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1414; Поземлен имот с идентификатор 27499.501.839 и Поземлен имот с идентификатор 27499.501.857, находящи се в с. Енина, общ. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1002 / 08.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322кв.м, в кв. 48, гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1014/10.02.2017 г. от вносителят за допълнение на мотивите и проекта за решение по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1003 / 08.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 83106.501.991 и определяне на начална тръжна цена - 6 400 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 83106.501.993 с начална тръжна цена - 6 500 лв. без ДДС, находящи се в с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1008 / 09.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС на ПИ с идентификатор 35167.501.9416, ведно с построената сграда с идентификатор 35167.501.9416.1, находящ се в ж.к. ”Васил Левски”, гр. Казанлък, с начална тръжна цена - 208 984 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1004 / 08.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 34 940 лв. без ДДС при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8400, без построената в имота сграда на ул. ”Козлодуй”, гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1013/10.02.2017 г. от вносителят за допълнение на мотивите и проекта за решение по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_977 / 30.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прехвърляне на собственост, по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ на реална част от общински имот I-233 в кв. 35, село Горно Изворово при промяна в границите между Урегулирани поземлени имоти I-233 и VII в кв. 35, село Горно Изворово. Определената пазарна цена е в размер на 1 000 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_982 / 01.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 675,00 лева за учредяване на допълнително, безсрочно, възмездно право на строеж на постройка, допълващо застрояване върху земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ I-313 в кв. 2 по ПУП на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_988 / 03.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1218 по КККР на гр. Казанлък, начин на трайно ползване ”Лозе” за сумата от 6190 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_943 / 13.01.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в землището на с. Долно Изворово, с площ от 6.00 дка, в собственост на Богдан Загоров.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_990 / 03.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Общински план за младежта за 2017 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_997 / 07.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на годишен План за действие за 2018 година по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2016-2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1015 / 13.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, което ще се проведе на 07.03.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1005 / 09.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на заслужилия майстор на спорта Цветанка Христова, на югозападната част на сградата, на входа на стадион ”Севтополис”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_995 / 06.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване действието на разрешително за водовземане от минерална вода №2/10.07.2013 г., издадено на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. Важно! С писмо вх. № ОС-1020/14.02.2017 г., вносителят прилага копия на платежни нареждания доказващи заплатени дължими суми, съгласно чл.194 от Закона за водите, във връзка със становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1009 / 09.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на фирма ”ВЕНИ-М” ООД от Сондаж № К-5 за обект ”Минерална баня Овощник”. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му. Важно! С писмо вх. № ОС-1021/14.02.2017 г., вносителят коригира проекта за решение в частта на ”Срок на разрешителното”, който да е съобразен със срока на действие на Договор за наем № Д04-120/28.11.2016 г., във връзка със становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_989 / 03.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2016 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_992 / 06.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности в съответствие с приетите с Постановление №288 на Министерски съвет. Важно! Постъпи писмо с вх.№ ОС-1006/09.02.2017 г. от кмета на общината за допълнение на мотивите, в частта на т. 2 по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_993 / 06.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане - гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_994 / 06.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Mикроязовир ”Шейново-2” - публична общинска собственост на фирма ”Шипка-2013” ЕООД. Важно! С писмо вх. № ОС-1022/14.02.2017 г., вносителят коригира проекта за решение в частта на ”Срокът на разрешителното” с приложен Договор за наем № Д04-104/08.11.2016 г., във връзка със становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_973 / 26.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот с идентификатор 83106.502.751, местност ”Чобан чаир” в стопански двор на с. Шейново, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-1028/15.02.2017 г., Вносителя прилага допълнителни документи, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_972 / 26.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 020001, местност ”До село - запад” в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1018/13.02.2017 г. с приложени допълнителни документи, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_951 / 17.01.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение изработка на ПУП - парцеларни планове, трасе за ел. захранване до Поземлен имот № 043002, местност ”Под село”, землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък и одобряване Заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1017/13.02.2017 г., писмо от Георги Стоев - гл. архитект на общината с приложено Техническо задание, подписано от възложителя и таблица на площи на сервитута по ПИ, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1019 / 13.02.2017 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на Фондация ”Чудомир” за 2016 г., отчет за дейността на Фондацията за 2016 г., приемане на Програма за дейността на Фондацията за 2017 г. и Проект на Бюджет на Фондация Чудомир” за 2017 г.
Вносител: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 351 От дата: 1702.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК