ПОКАНА № 23

На 27.04.2017 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1169/11.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1029/16.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно допълване на Решение № 138/05.10.2000 г. на Общински съвет - Казанлък. (В Заседание №22, ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1061/09.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3288 с адрес - ул. ”Старозагорска” №40, гр. Казанлък с обща площ от 9678 кв.м, ведно с построените в него сгради - 16 броя. Важно! С писмо вх. № ОС-1097/20.03.2017 г., вносителят прилага допълнения в описанието на имотите, във връзка становището на юриста на ОбС. (В Заседание №22, ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1081/14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 118008, местност ”Малката кория”, землището на с. Копринка, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-1116/29.03.2017 г., с приложено копие на презаверена скица от ОС ”Земеделие”, във връзка със становището на юриста на ОбС!(В Заседание №22, ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1176/13.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП относно Поземлени имоти с идентификатори 35167.504.1260 и 35167.504.1261, гр. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя и даване на съгласие за обединяване на част от открита незастроена площ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1146/05.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на УПИ № XV-186 в кв. 24, с. Горно Изворово, ведно с построената в него сграда и определяне на начална тръжна цена в размер на 12 230 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1168/11.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. нежилищни общински имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” № 6. Допълва състав на комисия: Драгомир Петков
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1160/07.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в гр. Казанлък и с. Средногорово.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1165/11.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за изместване на част от трасето на полски път с идентификатор № 35167.302.4 по КККР на гр. Казанлък, именно - преминаващото от югоизточната страна на ПИ с идентификатор № 35167.302.8, собственост на ”БЕЛС” ЕООД, да премине от северозападната страна на имота.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1157/07.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на община Казанлък за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1106/24.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, продажба на земя в размер на 4 255,00 лв. без ДДС, с площ 530 кв.м, УПИ VIII-314, кв. 14 по действащ ПУП на с. Черганово, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-1171/12.04.2017 г. от вносителят, с приложена заверена скица по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1136/04.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 3850 лв. без ДДС за продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ VII с площ от 700 кв.м, находящ се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1098/21.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот № 002004-”индивидуално застрояване” от 13.202 дка, в землище на с. Овощник, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-1173/12.04.2017 г., Вносителя прилага допълнителни документи, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1137/04.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за захранване на Поземлен имот № 136001 - нива, находяща се в местност ”Чатал джавиз”, в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък с цел промяна на предназначението на имота в зона за курорт и допълващи дейности - ”къща за гости”. Постъпи писмо с вх. №ОС-1175/12.04.2017 г. от вносителят, с приложено пълномощно във връзка със становището на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1139/04.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна границите на поземлени имоти и предварително съгласие за присъединяване на 151/1372 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 27499.352.241 към Поземлен имот с идентификатор 27499.352.242 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, както и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 217,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1147/05.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП на Поземлен имот № 117007 - ”стопански двор” с площ от 1.685 дка в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението на имота ”за техническа инфраструктура - базова станция”. Одобряване Заданието, съставено от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-1181/19.04.2017 г., Вносителя прилага исканите документи, съгласно становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1149/06.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение изработката на ПУП за захранване на Поземлен имот № 000724, местност ”Селската река” и Поземлен имот № 000019 в местност ”Голямата могила”, гр. Шипка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 83199. Одобряване на заданията, съставени от Възложителя. Важно! С писмо с вх. № ОС-1172/12.04.2017 г., Вносителя прилага допълнителни документи, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1150/06.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП за захранване на Поземлен имот № 83106.46.313 - ”нива” от 0.899 дка, местност ”Хаджиевец” в землището на с. Шейново, общ. Казанлък. Одобряване заданието, съставено от Възложителя. Постъпи писмо с вх. № ОС-1174/12.04.2017 г. от вносителят, с приложено подписано Заявление с вх. № ОС-194-С-596-1#1/17.03.2017 г. от Стефан Пашов по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1158/07.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.348.55 от 0.489 дка, с начин на трайно ползване ”Нива”, местност ”Пъдърнята”, землище село Енина, община Казанлък с цел промяна предназначението на имота - ”Вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1161/07.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.150.901 с площ от 1 .07 дка, местност ”Старите лозя”, землище гр. Казанлък с цел промяна на предназначението в зона за рекреационна дейност - ”вилна сграда”. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1138/04.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 123212, собственост на Мария Найденова, преминаващ през ПИ № 000222-полски път в местност ”Каракос”, землище на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1163/10.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, Сондаж № К-3, находище ”Овощник” за лечебни процедури и балнеолечебна дейност на фирма ”Палас” ООД, Ердинч Ахмед Доган и хотелски комплекс ”Зорница”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1148/05.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на План-схема за оптична кабелна мрежа към Подробен устройствен план на гр. Шипка, общ. Казанлък. Важно! С писмо с вх. № ОС-1180/19.04.2017 г., Вносителя прилага исканите документи, съгласно становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1164/10.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешителни за ползване на воден обект - микроязовир ”Студен кладенец” в землище на с. Енина - публична общинска собственост на фирма ”Дианко Комерс” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1159/07.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за подземна кабелна линия 20кV във връзка със задълженията на ”БИ СИ АЙ Черганово” ЕООД по договор за изместване на енергиен обект. Трасето на електропровода преминава през Поземлени имоти в землището на с. Черганово, ”полски пътища” - публична общинска собственост - №000030, № 000032 и №000047, ”напоителен канал” - държавна частна собственост - №000066, ”нива” - частна собственост - №016022 и ”ов. градина” - частна собственост - №026100. Обща дължина на трасето 594.80м, а общия сервитут 1188 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 390 От дата: 21.04.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК