ПОКАНА № 24

На 25.05.2017 от 09:30 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък в зала ”Инфра” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1261/16.05.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 3/20.11.2015 г. на ОбС - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1179/19.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Общината с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Едрьо Иванов Едрев. Важно! С писмо вх. № ОС-1235/11.05.2017 г., вносителят прилага кратка биография на предложения кандидат за званието, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1248/12.05.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1247/12.05.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1229/11.05.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1230/11.05.2017 - Доклад от Николай Ибушев - ръководител на групата съветници ”Експерти за Казанлък” с проект за решение относно определяне на основно месечно възнаграждение на Кмета на община Казанлък, считано от 01.06.2017 г.
Вносител: Николай Ибушев - ръководител на групата съветници ”Експерти за Казанлък”
Докладчик: Янко Запрянов - общински съветник
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1197/27.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на ПИ № 000645, с начин на трайно ползване ”пасища, мера”, вид собственост - публична общинска собственост в друг вид земеделска земя, землище на гр. Крън; 2. Обявяване на ПИ № 000645 и № 000651 в землището на гр. Крън от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1225/10.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлени имоти (11 броя), находящи се в местност ”Малката кория”, с. Копринка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 38563.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1232/11.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2017 г. в Приложения № 1, № 2, № 3, № 5 и № 11 неразделни части от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1220/10.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2017/2018 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1221/10.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2017/2018 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1253/15.05.2017-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, което ще се проведе на 29.05.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1201/27.04.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена за учредяване на допълнително право на строеж на постройка от допълващо застрояване върху земя, частна общинска собственост - Урегулиран поземлен имот IX - 294 в кв. 50 с. Ясеново, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1238/11.05.2017 г. по становище на юриста на ОбС, вносителят прилага копие от Скица №1002/2016 г., заверена от Техническата служба при общината.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1227/11.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5241 с площ от 684 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Орлово гнездо” №12 за сумата от 15 600 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1231/11.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг на общински Поземлен имот с идентификатор 35167.506.37 с обща площ от 165 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. Братя Бъкстон с начална тръжна цена в размер на 11 833 лв. без ДДС.
Важно! С писмо вх. № ОС-1260/16.05.2017 г., вносителят допълва описанието на сградите в мотивите и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1239/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5850 с площ от 562 кв. м, находящ се на ул. ”Д-р Христо Баев” № 5, гр. Казанлък, за сумата от 13 270 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1245/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение за изработване на Проект за изменение на План за регулация на квартал 397 и План за улична регулация между осови точки 7643-7657 по плана на гр. Казанлък и относно УПИ III-234, УПИ XVII-310 и УПИ XVIII-311 и ПИ 35167.503.260, ПИ 35167.503.237 и ПИ 35167.503.238 в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1246/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване разрешение за изработване на проект за изменение на план за регулация на квартал 56 и План за улична регулация относно УПИ X-289 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1222/10.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1257/16.05.2017 г. за отстраняване на допусната тех. грешка на стр. 2, т. 2, колона ”Общ брой деца”. Вносителят прилага коригирани приложения по становище на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1233/11.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2016 г. на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1234/11.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година на ”Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1240/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2016 г. на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1241/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2016 г. на ”Казанлъшка Искра” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1242/12.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2016 г. на ”Балканинвест” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. Важно! С писмо вх. № ОС-1262/17.05.2017 г., управителят на дружеството прилага договори за изпълнение на инвеститорски контрол на 18 обособени обекта, по становище на ПК по икономика.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1251/15.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ”МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисия: Стефка Димитрова-Иванова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1255/15.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект за изменение на план за регулация и План за улична регулация на квартали 416 и 417 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 422 От дата: 18.05.2017 г.

Радиана Стефанова
Зам.-председател на Общински съвет - Казанлък