ПОКАНА № 30

На 30.11.2017 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1654/20.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2017 г., в Приложение № 9, неразделна част от нея и провеждане на търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на 7 бр. общински поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост - микроязовири на територията на общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1637/14.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1656/21.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД, ЕИК: 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Стара Планина” № 12.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1652/20.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно освобождаване на Кристалина Златева Вълчева от длъжност - Управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД и не освобождаване от отговорност за 2017 г. на горепосочената.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1651/20.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ”Казанлъшка Искра” ЕООД. Допълва се състава на Комисия - Генчо Генчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1641/15.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2017-2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1614/03.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за изграждане на ”Мемориален комплекс Шипка” в центъра на гр. Шипка, като допълнение на съществуващия паметник ”Септемврийци” със средства, осигурени чрез дарения от Сдружение ”Мемориален комплекс”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1628/10.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост - земя с площ 187 кв.м, с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1649/20.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на сгради с идентификатори 35167.9.737.3; 35167.9.737.7; 35167.9.737.10; 35167.9.737.12; 35167.9.737.14; 35167.9.737.15; 35167.9.737.16 и 35167.9.737.17 за срок от 10 години, представляващи части от ПИ с идентификатор 35167.9.737 по ККР на гр. Казанлък, местност ”Ала Баир”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1644/16.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти с идентификатори: 35167.501.369 и 35167.501.370 с НТП: ”За друг вид застрояване”, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1647/17.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130 в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1618/07.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 11 800,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 59 кв. м, включена в УПИ III-9103 с обща площ 764 кв. м, представляваща ПИ с проектен идентификатор 35167.504.9104 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1636/14.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, УПИ XXI-255 по действащия ПУП на с. Долно Изворово, в размер на 4 630,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1632/13.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1633/13.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на ПУП - План за улична регулация и на План за регулация на част от гр. Казанлък включващ: 1. Изменение на план за улична регулация в обхват ул. ”Стамболийски” - ул. ”Стара планина”; 2. Изменение на план за регулация на част от квартали 243, 244, 251, 251а, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 265, 266 и 248 след заличаване на кв. 402 по плана на Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1616/06.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за промяна на предназначението и НТП на ПИ № 058001 - ”Нива” по КВС, местност ”Текюи”, намиращ се в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 06848, частна общинска собственост; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване на посочения имот; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1598/24.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за отделяне на част с площ 2,715 дка от ПИ № 000090 по КВС, с НТП ”Храсти”, промяна на начина на трайно ползване в ”Гробище”, намиращ се в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък и възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване на гробищен парк ПИ № 000091 по КВС, чрез присъединяване на част от 2,715 дка от ПИ № 000090 по КВС. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1671/23.11.2017 г. от вносителят, с което приема становището на юриста на ОбС! /Виж в ”Преписка!”/.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1311/07.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.180.336 - ”нива”, с площ от 3,234 дка, местност ”Под Енина”, в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”автомивка, автосервиз и пункт за годишни технически прегледи”; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-1333/15.06.2017 г., вносителят прилага коригирано задание за инвестиционно намерение и заявление, съгласно становището на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали”!/ Докладът е оттеглен от вносителя с писмо вх. № ОС-1360/27.06.2017 г.!
Приложена е Скица на Поземления имот с № 15-554477 от 07.11.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1605/27.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за захранване на ПИ - 031006 с НТП ”Изоставена нива” с площ 0,999 дка по КВС, местност ”До село”, землище с. Розово, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и НТП на имота в ”Дентална клиника и жилищна сграда” и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1606/27.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане на изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод и електропровод за захранване на ПИ - 102002 по КВС, с НТП ”Индивидуално застрояване”, с площ 1,122 дка., землище гр. Крън, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 40292 и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1615/06.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 35167.119.768 по КККР на гр. Казанлък, с НТП ”За друг вид производствен, складов обект”, площ 3,001 дка, землище - гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 и одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1624/09.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане на изработката на проект за ПУП - план за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на ПИ - 078013 - ”Зеленчукова култура”, с площ 1,510 дка., местност ”Под корията”, землище с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 77027 с цел промяна на отреждането на имота в ”Обществено обслужване и жилищно строителство” и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1645/16.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък с приблизителна площ 0.990 кв.м от ПИ № 000001 - ”полски път” - публична общинска собственост за изграждане на ”Трасе на пътна връзка” за осъществяване на транспортен достъп до ПИ № 002004 - ”Индивидуално застояване” от 13.202 дка, собственост на ”ТЕМЕЛКОВ АУТО” ЕООД, в землището на с. Овощник.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1629/10.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изработване на проект за ПУП - План за застрояване, план - схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и транспортен достъп за Поземлен имот № 217, в местността ”Черешака”, землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, с предназначение на имота ”За вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1626/10.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - ”Микроязовир Дунавци 3” и ”Микроязовир Дунавци 2” - публична общинска собственост на фирма ”Делта” ЕООД за срок от 20 години. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1661/22.11.2017 г. от вносителят, с което приема становището на юриста на ОбС! /Виж в ”Преписка!”/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1627/10.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - Микроязовир ”Новите лозя” - публична общинска собственост на фирма ”Зеко инвест” ООД за срок от 20 години. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1662/22.11.2017 г. от вносителят, с което приема становището на юриста на ОбС! /Виж в ”Преписка!”/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1634/13.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за ”кабелна линия ниско напрежение - обект ИМГС ”Бузлуджа” през поземлени имоти № 000667 и № 000669 в землище гр. Крън ЕКАТТЕ: 40292 с обща дължина на трасето 134,8 м. и общ сервитут 215,8 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_1635/13.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект - ”Оптичен кабел за пренос на данни между с. Енина и с. Долно Изворово”, общ. Казанлък, преминаващ по общински пътища между с. Енина и с. Долно Изворово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_1640/14.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване, придружен от план-схеми за комуникационно - транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за захранване на ПИ с идентификатор 35167.17.26 за промяна предназначението на земята от ”Нива” в „Бензиностанция за светли горива и газ пропан-бутан и складова база за строителни материали“ и пътна връзка към него през полски път с идентификатор 35167.18.213 по КК на гр. Казанлък, в местността ”Арите”; 2. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_1646/16.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот /ПИ/ № 83106.46.313, местност ”Хаджиевец”, преминаващ през ПИ № 83106.46.306 - ”нива” и № 83106.46.245 - ”полски път” в землище с. Шейново, с дължина 55.84м и сервитут 111.69 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_1653/20.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на електропроводно, газопроводно , водопроводно и канализационно отклонения за осигуряване на ПИ № 023030, землище с. Бузовград, местност ”Малката кория”, ЕКАТТЕ: 06848 от ПИ № 35167.38.711, землище гр. Казанлък - собственост на ”ПРОМЕТ СЕЙФ” ЕООД, преминаващо през ПИ № 000173 - ”напоителен канал” и ПИ № 000172 - ”полски път”, землище с. Бузовград.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_1663/22.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с предвиждане на ремонт или реконструкция на сградата на читалището в с. Енина в следващите две години.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_1664/22.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с броя на електробусите, които ще бъдат закупени от общината по проект ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък” и кандидатствала ли е общината с проектно предложение ”Интегриран градски транспорт - етап 1”.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1665/22.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с преместване на пенсионерския клуб в с. Енина в обект ”Клубен комплекс - село Енина” и в какъв срок.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_1667/23.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП лява България” относно колко проверки на място са извършени с цел установяване истинността на данните, декларирани от задължените лица и колко актове за установяване на административни нарушения са съставени за изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места.
Вносител: Моника Божидарова Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_1672/23.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 33, ал.1, т. 4 и ал .2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с инцидента от преди няколко дни с паднали двама служители от отдел ”Озеленяване” към Общинското предприятие по чистота в община Казанлък при подмяна на уличното осветление.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_1668/23.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на гр. Крън по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП лява България” относно проблеми с водоснабдяването на населеното място, на какъв принцип се определят кои обекти и/или улици да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Казанлък за съответната година и причината за отказ за свикване на общо събрание на жителите на гр. Крън за обсъждане на местни проблеми.
Вносител: Моника Божидарова Динева - общински съветник
Докладчик: Теменужка Люцканова - Кмет на гр. Крън
изтегли документите за тази точка

38. ОС_1673/23.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на с. Овощник по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата ”БСП лява България” относно: 1. Изплащана ли е и на кого субсидията за пенсионерски клуб в с. Овощник? 2. Какви дейности са извършвани по ремонта на пенсионерския клуб в настоящия мандат и за каква средства? 3. В какъв срок ще бъде завършен пенсионерския клуб?
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата ”БСП лява България”
Докладчик: Иван Колев - кмет на с. Овощник
изтегли документите за тази точка

39. ОС_1674/23.11.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на с. Хаджидимитрово по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата ”БСП лява България” относно: 1. Кога гробищния парк на с. Хаджидимитрова ще бъде изчистен, окосен и приведен в нормален вид. 2. Ще бъде ли довършена оградата на гробището и в какъв срок?
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата ”БСП лява България”
Докладчик: Боян Атанасов - кмет на с. Хаджидимитрово
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 552 От дата: 24.11.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК