ОС-1742/22.12.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, по Адм. дело № 358/2017 г., с приложен заверен препис от Протоколно определение от 09.11.2017 г., по описа на съда, което влиза в законна сила на 28.11.2017 г.