ОС-1744/28.12.2017 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 250/2017 г., с приложен препис от Решение № 368/12.12.2017 г. по описа на съда, с което обявява за нищожна разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.