РЕШЕНИЕ
№ 679
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 31.01.2018 г., Протокол № 33
(Изм. с Решение № 794/28.06.2018 г.) (Изм. с Решение № 811/26.07.2018 г.) (Изм. с Решение № 837/26.09.2018 г.)


Относно: ОС_1804/29.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., съгласно Приложения от № 1 до № 29.
Важно! С писмо вх. № ОС-1807/30.01.2018 г., вносителят прилага коригирано Приложение № 17 "Спортен календар" 


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в изпълнение на  чл. 96, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък представя окончателен Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета от 28.12.2017 година, като са отразени  приетите от нас като вносител  писмени  предложения  по реда на чл.96 ал.5 от Правилника.

Проектът за бюджет на община Казанлък за 2018 година се внася в рамките на  срока, определен с Решение №653/24.01.2018 година на ОбС – Казанлък.

В периода след гласуване на Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година от първа сесия на 24.01.2018г, настъпиха следните промени, които са продиктувани от разпределение на натуралните показатели от информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М“, указания на Министерство на финансите, Решения на Национален доверителен еко фонд и предложения за капиталови разходи от второстепенни разпоредители с бюджет.

- Във връзка с разпределението на натуралните показатели от информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М“ се намалява показателя на Общинско предприятие "Кухня майка, в т. ч. Дейност детска млечна кухня"  от 1002 деца на 998 деца, което води до намаляване на бюджета на Кухнята в дейност 311 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ на 71 856 лева, съгласно Приложение №27.

- По указания на Министерство на финансите средствата от преходния остатък по проекти, съгласно Приложение №6 в размер на 222 795,22 лева, е нужно да се отнесат не в разходната част, а в приходната част с знак (-) по подпараграф §§88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз“, отразени  в Приложения №1 и №3.

- Националният доверителен еко фонд е променил правилата за изпълнение на обектите, като е въведено ново изискване. При одобряване на няколко обекти на бенефициента, Общината – в това си качество, следва да ги приоритизира последователно за изпълнение – един след друг, а не едновременно. Поради, което през 2018 г.  е предвидено изпълнението на СУ „Екзарх Антим I”, тъй като там има избран изпълнител и сключен договор, ДКЦ Поликлиника-Казанлък ще бъде следващия проект за 2019 г.

Поради гореизложеното отпада за 2018 година обект „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ“, което води от намаление на приходен подпараграф §§45-03 „Капиталови  помощи и дарения от страната“ със сумата от 654 500 лева. Промените са отразени по Приложения №1, №2, №5, №8, №13, №15. Обектът предвиждаше и съфинансиране от страна на Община Казанлък със средствата от 115 500 лева за капиталови разходи и 11 500 за текущи разходи.

v  Със средствата в размер на 115 500 лева предлагам, следните промени в Приложения №13 и №15, съответно по дейности в Приложения №4 и №5.

-                     По указания на НДЕФ да се извърши препроектиране на обект „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ“ в размер на 5000 лева;

-                     Да се увеличи сумата с 31 000 лева за  обект „Асфалтиране на ул. „Есперанто“;

-                     Да се добави обект „Проектиране на междублоково пространство в кв. 80 между ул. „Тракия“, бул. „Никола Петков“  и ул. „Преображение“ със сумата от 5 000 лева;

-                     Да се добави обект „Проектиране и изграждане на околоблоково пространство на ул. „Цар Иван Шишман“ №36“ със сумата от 59 000 лева;

-                     Да се увеличи сумата с 8 766 лева за обект „Асфалтиране на ул. "Омуртаг" и да се допълни „и частично асфалтиране на ул. "Ген. Симеонов" в с. Шейново“;

-                     Да се увеличи сумата с 6 734 лева за обект „Изграждане  на водопровод, кметство Долно Изворово“.

v      Със средствата в размер на 11 500 лева предлагам за текущи разходи, следните промени в Приложения №4 и №5:

-          1 600 лева – за доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект на обект „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ Поликлиника“;

-          2700 лева – за обследване на детски площадки в Община Казанлък, по Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

-          7200 лева – за геодезични измервания и възстановяване на техническото единство на 12 бр. язовирни стени по предписание на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София.

Допълва се инвестиционната програма с обект „Отчуждителни процедури, гробищен парк“ със стойност 3 000 лева, за сметка на намаление на планова стойност на обект „Рекултивация на депо за битови отпадъци, в т.ч. строителен и авторски надзор“.

Обектът от инвестиционната програма „Софтуер за електронен прием“  се разделя на - „Софтуер за електронен прием в детски градини“ в дейност 311 „Детски градини“ и „Софтуер за електронен прием в първи клас“, отразен в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, съгласно Приложения №3, №4 и №13.

Допълва се инвестиционната програма с предложения за капиталови разходи от делегирана държавна дейност на ДГ №13 „Мечо Пух“ и ИМ „Искра“, съгласно Приложения №3, №13 и  №24, както следва:

-          Проектиране на отоплителна инсталация на  ДГ „Мечо пух“ №13 – 1800 лева, за сметка на намаление на ремонт на кухнята на детското заведение.

-          8 бр. компютърни конфигурации за нуждите на ИМ „Искра“ – 10 000 лева;

-          4 бр. колонни климатични системи, зала Трезор на ИМ „Искра“ – 20 000 лева;

-          1.бр снегопочистваща машина за нуждите на ИМ „Искра“ – 3 000 лева;

-          2 бр. влагоуловители за нуждите на ИМ „Искра“- 3 000 лева;

-          5 бр. касови апарати по предписание за нуждите на ИМ „Искра“ – 6 000 лева.

Изменя Приложение №17 „Спортен календар“, съгласно предложение на Владимир Чучумишев по становище на ПК „Образование, младежки дейности, спорт и туризъм“.

В периода след  първо четене на представения Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година постъпи предложение от групата на общинските съветници на „БСП лява България“ за премахване на таксите от детски ясли, за увеличаване на разходите на пенсионерски и спортни клубове, за капиталови разходи. Общинските съветници от „БСП лява България“ предлагат средствата да бъдат компенсирани за сметка на завишаване на приходната част на бюджета с 463 000 лева.  Предложението им е за увеличение на следните данъчни и неданъчни приходи -  „Данък върху превозните средства“, „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“, „Приходи от наеми на имущество“, „Приходи от наем  на земя“, „Глоби, санкции, наказателни лихви“.

Като е направен анализ на приходната част в последните три години, кметът не приемаме увеличението ѝ с близо половин милион лева, без обосновка за принципа на събираемост – дали чрез увеличаване на данъчната тежест на населението, което категорично не приемаме или чрез фиксиране на „кух“ бюджет, което е незаконосъобразно и безотговорно и вече седем години не предлагам на Общински съвет подобна пагубна за развитието на Общината бюджетна рамка.

Поради необоснованост на предложението, граничещо с незаконност, предложението не се приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и  чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39   и  чл. 94, ал.2 и ал.3 и Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018. , ПМС № 332/2017., РМС№ 667/2016г.  и  чл.19, ал. 2  от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

 

Приема на второ четене Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 50 486 591 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 29 560 693  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 27 971 441 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 576 987 лева;

1.1.3. Преходен остатък от 2017 година във валута в размер на 235 058 лева.

1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС (-) 222 793.

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 20 925 898 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 15 541 089  лева, в т.ч.:

1.2.1.1.  Данъчни приходи в размер на 4 696 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 9 932 786 лева.

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 911 800 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 3 667 700 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 140 700 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 941 500 лева;

1.2.4. Възстановени трансфери към ЦБ в размер на (-) 223 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджети в размер на (-) 449 100 лева;

1.2.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-)1 800 лева;

1.2.7. Временни безлихвени заеми (нето) в размер на (-) 1 605 442 лева;

1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (-) 48 103 лева;

1.2.9. Друго финансиране в размер на 696 000 лева;

1.2.10. Преходен остатък от 2017 година в размер на  2 043 577 лева.

2. По разходите в размер на 50 486 591  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 29 560 693 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3. В общата сума на разходите са включени капиталови разходи, от които – 169 510 лева собствено участие на СУ „Екзарх Антим I“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ, 9 866 лева собствено участие на ЗЖ „Оптима“ по проект Внедряване мерки за ЕЕ на здравна служба с. Дунавци.

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 20 925 898 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 18 727 380 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 198 518 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

- В това число да се счита с 10% увеличение на основните заплатите на кметовете на населени места, спрямо Решение № 357 от 31.01.2017 г. на ОбС-Казанлък, които намират отражение в Приложение №3 и Приложение №5.

3. Приема Плана  за 2018 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 4 749 677 лева

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва (-) 449 100 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 (-) 21 600 лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64   (-) 337 500лева;

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект достъпна среда на сградата на Община Казанлък“ (–) 90 000;

3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 1 800 - ОПРР, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 1 605 442, в т.ч.:

3.2.1        Предоставени Временни безлихвени заеми, в. т.ч:

- ОП Региони в растеж "Образователна инфрастуктура" (-) 1 200 000 лева;

- ОП Региони в растеж  "Градска среда" (-) 419 855 лева;

- ОП Региони в растеж  "Интегриран градски транпорт" (-) 637 288 лева;

- ОП Региони в растеж  "Интегриран градски транпорт" (-) 503 613 лева, ДДС;

- ОП Наука и образование за интелектен растеж "Дъга на толерантност" (-) 25 000 лева;

- ОП Региони в растеж, Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца (-) 106 000 лева.

3.2.2.   Възстановени Временни безлихвени заеми, в т.ч.:

- ОП Региони в растеж "Градска среда" (+)1 178 081 лева

- ОПРЧ, "Независим Живот" (+) 83 233 лева

- ОП Наука и образование за интелектен растеж "Дъга на толерантност" (+) 25 000 лева

 

3.3. Заеми от банки и други лица в страната (-) 48 103, в т.ч.:

3.3.1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 800 001 лева;

3.3.2. Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 1 178 081 лева

3.3.3. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 433 164 лева;

3.3.4. Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – фонд ФЛАГ- за мостово финансиране на проекти (+) 2 363 143 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2017 година:

-          за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

-          за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, съгласно Приложение №8.

6. Утвърждава  План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2017 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година, съгласно Приложение №9

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 100 000 лева.

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  34 399 816 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 6 449 966  лева.          

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 38 699 793 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  21 499 885 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2018 година в размер на 2 363 143 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2018 година (чл. 39 от ЗПФ) -  3 509 335  лева.

10. Утвърждава разходи  за 2018 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена  план-сметка.

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2018 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година в размер на 5 012 172  лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2018 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2018 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2018 година и средства в размер на 32 549 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 38 390 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2018 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава План-сметка за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2018 г., съгласно Приложение №20.

21. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

22. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

23. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

-          Исторически музей „ Искра“;

-          ЛХМ „Чудомир“;

-          Художествена галерия Казанлък;

-          Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

-          Общинска библиотека „Искра“;

Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

28. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

29. Дава право на делегиран бюджет на Общински детски градини на територията на Община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

30. Утвърждава разходи в размер на 19 500 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2018 година  – Национално сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“

31. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2018 година  в размер на 31 000 лева.

32. Определя следните лимити за разходи през 2018 година:

- Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 88, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2018 г., както следва:

Ø  Кмет на Община Казанлък  – 22 590 лева;

Ø  Председател на Общински съвет Казанлък – 11 295 лева.

33. Определя  предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“,  да се предоставя от ОП “Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска Млечна Кухня“, при минимален норматив от   десет деца, ползващи услугата.

34. Определя средства в размер на  30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

35. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Казанлък:

35.1. Самотни лица, без близки и роднини;

35.2. Бездомни;

35.3. Безпризорни лица;

35.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т.35 са в размер на 122 лева без ДДС  за следните услуги: 

Ø Некролог 6 броя                              2 лв.

Ø Ковчег и надгробен знак                68 лв.

Ø Превоз на покойника                     12 лв.  

Ø Изкопаване и заравяне на гроб       40 лв.

36. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на  10 000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   

Ø  Еднократна помощ за  лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ  за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лева.

Ø Право на подпомагане  по т.36 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

37. Утвърждава средства в размер на 20 000 лева по решение на Общинския съвет за финансиране на програма за младежи „Еко патрули“ за наемане на млади хора за грижа и опазване на общинската собственост.

38. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;

39. Утвърждава средства в размер на 15 000 лева  за  подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на Община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

40. На основание чл. 282, ал.21, т.3, във връзка с чл.294, т.2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

41. Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

41.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

41.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

41.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

41.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

42. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

42.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

42.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

42.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

42.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

42.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

42.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

43. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

43.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

43.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

43.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

43.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

43.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

44. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

44.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

44.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

Ø  трудови възнаграждения;

Ø  разходи по проекти, финансирани от ЕС;

Ø  главница и лихви по заеми;

Ø  плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

Ø  текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

45. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

45.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

45.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

46. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2018 година, съгласно Приложение №29.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията