ОС-1853/23.02.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 16/19.02.2018 г. по Адм. дело № 325/2017 г. по описа на АС, с което отменя определението си от 18.01.2018 г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество и оставя без разглеждане жалбата на Паско Тошев Запрянов, с която са оспорени разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 на ОбС, като недопустима.