ОС-1964/16.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.