ОС-2012/08.05.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Протоколно определение от 26.04.2018 г., по Адм. дело № 101/2018 г., по описа на съда, с което прекратява производството поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл. 14, ал. 3, т. 1 и чл. 16, ал.1, т. 17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018 г. на ОбС.