ПОКАНА № 40

На 28.06.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_2074/08.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, в рамките на приоритетна ос 5 ”Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2081/12.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г. Важно! С писмо вх. № ОС-2101/19.06.2018 г., вносителят прави допълнения в т. 1, т. 2 и т. 3 в мотивите на доклада и прилага коригирано Приложение № 15. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2098/18.06.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно оттегляне на Решение № 745/26.04.2018 г. на ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2099/18.06.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно оттегляне на Решение № 746/26.04.2018 г. на ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2088/14.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Български футболен съюз, за срок от 30 години, за изграждане на открит обект за спортна дейност - ”Тренировъчен миникомплекс по футбол” върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-909, кв. 450, гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.503.909 по КККР на град Казанлък, с площ 9 133 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2077/11.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2018/2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2078/11.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на общински училища като преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси, за учебната 2018 - 2019 година: марка ”Isuzu”, модел ”Turquoise” и автобус ”Hyundai”, модел ”Country”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2106/20.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за промяна в начина на трайно ползване на ПИ № 000292, с площ 6,662 дка, с начин на трайно ползване ”пасище, мера” - публична общинска собственост по КВС на гр. Крън; ПИ № 000321, с площ 3,680 дка, с начин на трайно ползване ”пасище, мера” - публична общинска собственост по КВС на гр. Крън и ПИ с идентификатор 27499.3.5, с площ 0,904 дка, с начин на трайно ползване ”пасище” - публична общинска собственост по ККР на с. Енина, общ. Казанлък - от пасища и мери в ”друг вид нива”;
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2069/06.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.17.18 - ”нива” от 5.279 дка., местност ”Арите”, в землище гр. Казанлък с цел промяна предназначението на ПИ в за: ”склад за селскостопанска продукция и машинен парк за селскостопанска техника”: 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2083/12.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Самостоятелни обекти в сграда (гаражи), находящи се в бл. 27, ж.к. ”Изток”, бл. 104 и бл. 107, бул. ”23-ти Пехотен Шипченски полк”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2082/12.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Урегулиран поземлен имот ХV- 799, ведно с построените сгради, находящ се в кв.69, гр. Крън и определяне на начална тръжна цена в размер на 24 500 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2087/13.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост, УПИ III-412, с площ 600 кв.м, кв. 16 по действащия ПУП на гр. Шипка, общ. Казанлък, в размер на 6 990,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2075/08.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Прилагане на ПУП-План за регулация за УПИ XV-178, кв. 591 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 1852/22.11.2016 г. на кмета на общината, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.503.9133 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2096/15.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне в собственост на „Кей Джи Казанлък“ ООД на незастроена земя с площ 100 кв. м, представляваща реална част от УПИ IX-683,684,678, придаваема към новообразуван УПИ II-9102, кв. 204 по плана на гр. Казанлък, съгласно изготвен проект за изменение на План за регулация за сумата от 13 360,00 лв.; 2. Сключване на окончателен договор за продажба в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта за одобряване на ПУП.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2100/18.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ VI-51, кв. 389 по плана на гр. Казанлък, представляващ по Скица-проект обединени Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.9133, 35167.505.9134, 35167.505.9135 по КККР на гр. Казанлък. Прилагането ще се осъществи чрез дарение на 86 кв.м, представляваща реална част от ПИ с идентификатор 35167.505.51.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2071/07.06.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2038/17.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Виктория Цекова Василева от гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2111/21.06.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с провеждане на скрининг за определяне на риска от възникване на обучителни затруднения в детските градини на територията на общ. Казанлък за учебната 2017/2018 г.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 718 От дата: 21.06.2018 г.

Николай Златанов Димитров /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК