ОС-2357/18.10.2018 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 279/01.10.2018 г. по Адм. дело № 480/2018 г. по описа на АС., с което прекратява производството по делото и го изпраща като преписка на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София.