РЕШЕНИЕ
№ 905
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.11.2018 г., Протокол № 45


Относно: ОС_2422/19.11.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „В Общински съвет - Казанлък, постъпи Предложение с наш вх. № ОС-2343/12.10.2018 г. от Константин Тачев - прокурор при ОП - Стара Загора, по Преписка изх. № 2377/2018 г. по описа на ОП – Стара Загора. Предложението касае чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък и е във връзка с указание от ВАП – София по тяхна Преписка № 1230/2018 г. за преценка основанията за предприемане на допълнителни действия по реда на надзора от прокуратурата, с оглед данни за незаконосъобразност.

В разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредбата са въведени глоби в размер от 10 лв. за маловажни случаи на административни нарушения, които се събират с квитанция. Материята е предмет на уредба в чл. 39 от ЗАНН, където има разграничение между „явно маловажни случаи“ и „ маловажни случаи“ на административни нарушения, което липсва в Наредба №1 на ОбС - Казанлък. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА общинската наредба следва да съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай ЗАНН.

Във връзка с горното считам, че е уместно да се прецизира текста на чл. 58 от Наредбата  като същият се допълни и измени. В ал.1 от същия следва да се допълни, че става въпрос за „явно маловажни случаи“ и глобата се определя в размер на 10 лева. Разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от ЗАНН, посочва размера на глобите, които се налагат за маловажни случаи на административни нарушения и същите са определени в размер от 10 до 50 лв., за което се издава фиш. В Наредбата не е предвиден такъв текст, поради което считам за нужно да се създаде нова ал. 2, която да гласи: „За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.“

С предложените изменения, считам че подзаконовият нормативен акт би бил съобразен с императивната разпоредба на чл. 39, ал. 2 от ЗАНН.

Поради изложените мотиви на прокурора и предвид целта - всички подзаконови нормативни актове да не противоречат на Законите на Република България, предлагам Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда осигуряване на обществения ред в община Казанлък.

Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ и на сайта на Общински съвет – Казанлък /obs.kazanlak.bg/ на 24.10.2018 г. в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл.26, ал.2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 14.11.2018 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения. Председателят внася за разглеждане Проекта на нормативен акт в 26-дневен срок от публикуването му, тъй като счита, че е налице хипотезата на чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА.

Предлагам проектът на Наредбата да бъде приет на две четения, в едно заседание.“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.39  от ЗАНН, чл. 11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗНА,  и чл.96, ал.4 от ПОДОбС - Казанлък, 

  

Р Е Ш И:

І. Второ четене и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък да се проведе на едно заседание, непосредствено след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък както следва:

§. 1. Чл. 58, ал. 1 се изменя, както следва: „За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място глоба в размер на 10 лв., която събират с квитанция.“

§. 2. В Чл. 58, се създава нова ал. 2 със следния текст: „ За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.“

§. 3. В Чл. 58, досегашната ал. 2 става ал. 3 и текста й се изменя както следва: „ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата по ал. 1 и ал. 2, за нарушението се съставя акт , съгласно разпоредбите на ЗАНН.“

 

ІІІ. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, второ четене.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията